Пръскане против комари-гр.Оряхово

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ НА 12, 13 и 14.08.2019 Г.  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НАЗЕМНО ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОРЯХОВО С ПРЕПАРАТ “ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ”.

ТРЕТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ ПОДХОДЯЩИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ, СЪОБРАЗНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №13 ОТ 26.08.2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ И ДДД ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Провеждане на растителнозащитни дейности в с.Лесковец

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-185/07.08.2019 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 12.08.2019 г. до 16.08.2019 г. при подходящо време, ще се проведе третиране с наземна техника на лозов масив с препарат:

-         Глифон – хербицид - с карантинен срок 30 дни при доза 250 мг/дка

Третирането ще се извърши срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-         Местност „Чукурея”, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.08.2019 г

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.08.2019 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 1 специалист

2 учители

1 учител,ресурсен

2 детски учители

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 2 машинен оператор,шиене на облекла

8 техник,асансьорна техника

1 шофьор,тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

1 търговски представител

1 работник,производство на вино

2 шлосери

 

По проект “Нова възможност за младежка заетост” – Схема “Младежка заетост”

 

Свободни работни места за стажуване по време на работа :

2 асистент-продавач

 

Обява за отдаване под наем на: „Павилион за продажба на закуски"

О Б Я В А

средно училище „Христо Ботев” гр.Оряхово

 

       На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публичен оповестен конкурс за разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово обявява публичен търг ЗА ОТДАВАНЕ ПОД

НАЕМ на: „ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ”, с ПП - 16.кв.м., находящ се в партерния етаж на Средно училище ”Христо Ботев” гр.Оряхово с начална наемна цена 64(шестдесет и четири) лв. за един месец и срок 3 (три) години.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от канцеларията на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Оряхово, срещу сумата от 15 лв. платима в касата на училището и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата.

Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит- до 16 часа в деня предхождащ търга.

Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10 ч. в мултимедиен кабинет, ІІ етаж в Средно училище „Христо Ботев“.

Допълнителна информация на тел: 09171/22-13

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019