bdswisserfahrung.npage.de

Свободни работни места към 20.07.2017г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 20.07.2017 г.

 

 Работни места за специалисти с висше образование

 1 учител, по технология на винопроизводството

1 учител по български език и литература и руски език

2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

1 учител по физическо възпитание и спорт

1 лектор по английски език

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

1 главен счетоводител

 

      Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 7 оператор, производствена линия

2 продавач-консултант

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 охранител

 

 По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 1 продавач-консултант – чл. 53а

 

 По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 1 продавач-консултант

 

По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

свободни работни места за обучение по време на работа:

 7 помощник-готвач

 

  По схема „Обучения и заетост”

 1 помощник, кухня(без домашен)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.07.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.07.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител, по технология на винопроизводството

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

 

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

8 оператор, производствена линия

2 продавач-консултант

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 охранител

 

 

  • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

1 продавач-консултант – чл. 53а

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

7 помощник-готвач

 

  

  • По схема „Обучения и заетост”

 

1 общ работник

 

 

ОБЯВА

Screenshot 1.png

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, изготвени на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 г. Ви информираме следното:

Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2017/2018 год е 31.07.2017г. Декларациите по чл.69 и заявления по чл. 70 се подават в Общинска служба по земеделие гр. Оряхово лично или чрез пълномощник с приложен опис на имоти съгласно регистрираните в ОС Земеделие договори за наем, аренда и съвместна обработка като се посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГР. ОРЯХОВО

Обява

О Б Я В А

         Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-34/06.07.2017 г. на Кмета на Община Оряхово  е разрешено изработването на проект за изменение ПУП Оряхово, чрез разделяне на имот с идентификатор 54020.501.285, в кв.230 на шест нови УПИ, два от които «За КОО» и четири «за малкоетажно жилищно застрояване» , с обхват кв.№230, с възложител на проекта Асен Щерев Бошнаков.

 
Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!