Административни услуги

Създадена на Петък, 28 Май 2010
І. Съставяне на актове по Гражданско състояние при настъпване на събитие
1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение
Искане за съставяне на акт за раждане и издаване удостоверение - оригинал
• документи за самоличност на родителите • съобщение за раждане от здравното заведение • удостоверение за сключен брак на родителите • удостоверение за раждане на предишни деца /ако има такива/ • при необходимост:Решение за развод, декларация за припознаване, оригинално удостоверение за раждане, ако припознаването се извършва след като е съставен акт за раждане.
ТАКСА: СРОК: До 24 часа.

  

2. Съставяне на акт за сключване на граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за граждански брак  

 

Заявление зе сключване на граждански брак и издаване на удостоверение - оригинал

 

• лична заявка за сключване на граждански брак, направена 30 дни по-рано /подава се молба по образец за сключване на граждански брак / • документи за самоличност на встъпващите в брак • документи за самоличност на свидетелите • декларация по чл.12 и 13 от Семейния кодекс от желаещите да сключват брак • медицински свидетелства За сключване на брак с чужденец, освен горепосочените документи се представят: • удостоверение от чужденеца че няма пречки за сключване на брака
ТАКСА: СРОК: 30 дни от подаване на молбата 

 

3. Съставяне на акт за смърт и издаване на разрешение за погребение и препис-извлечение

Заявление за съставяне на акт за смърт и издаване на първи препис-извлечение 


• Заявление за съставяне на акт за смърт и издаване на разрешение за погребение и препис-извлечение съобщение за смърт от здравно заведение или Решение на съд при случай, че документите не се оформят 48 часа след издаване на съобщението за смърт • документ за самоличност на починалото лице • документ за самоличност на обявителя
ТАКСА: СРОК: 1 час 

 

ІІ. Пресъставяне на актове по гражданско състояния /раждане, брак и смърт/ по събития настъпили в чужбина

• оригинални документи от чужбина • легализирани преводи от МВнР или българското посолство в съответната страна, които се представят в община Оряхово за пресъставяне • документ за самоличност
ТАКСА: СРОК: 3 дни

ІІІ. Припознаване на дете при съставяне на акта за раждане:


• нотариално заверена декларация за припознаване по образец;

 

.документи за самоличност на родителите 

 

ТАКСА: няма

 

СРОК: 1 ден 

 

ІV. Припознаване на дете след съставяне на акта за раждане


• заверена декларация за припознаване • документи за самоличност на родителите
ТАКСА: няма 

СРОК: 3 месеца 

 

V. Издаване на удостоверения – дубликат
1. Удостоверение за раждане


Искане за издаване на удостоверение за раждане – дубликат • документ за самоличност 

 
  Бърза услуга 

ТАКСА: 6 лв. СРОК: 3 часа 

 

Обикновена услуга 

ТАКСА: 4 ЛВ. СРОК - 3 ДНИ 

 

2. Удостоверение за сключен граждански брак


Искане за издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат • документ за самоличност
  ОБИКНОВЕНА УСЛУГА

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 ДНИ

 

БЪРЗА УСЛУГА 

ТАКСА: 6 ЛВ. СРОК - 3 ЧАСА


3. Препис извлечение от акт за смърт - втори и следващ път:

Искане за издаване на препис-извлечение от акт за смърт • документ за самоличност 
  Обикновена услуга

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни 

 

Бърза услуга 

Такса - 6 лв. Срок  3 часа


VІ.Издаване удостоверения по административно – правно обслужване:
1. Удостоверение за наследници


Искане за издаване на удостоверение за наследници • молба-декларация за издаване на удостоверение за наследници надлежно попълнена от пряк наследник • документ за самоличност от декларатора • препис –извлечение от акта за смърт на наследодателя • при необходимост и други документи касаещи наследниците на починалото лице

 Обикновена услуга 

ТАКСА: 5 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга 

Такса - 8 лв. Срок - 3 часа 

 

2. Удостоверение за идентичност на имена

Молба-декларация за издаване на удостоверение за идентичност на имена • документ за самоличност
  Обикновена услуга

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга 

Такса: 6 лв. Срок - 3 часа


3. Удостоверение за родствени връзки:


Молба-декларация за издаване на удостоверение за родствени връзки • документ за самоличност • удостоверение за раждане или друг документ указващ родствената връзка 

 

Обикновена услуга 

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга 

Такса 6 лв., Срок 3 часа 

 

4. Удостоверение за семейно положение

Искане за издаване на удостоверение за семейно положение • документ за самоличност • удостоверение за граждански брак или решение на съд за разтрогнат брак ако е необходимо 
 Обикновена услуга

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа 5. Удостоверение за постоянен адрес

Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес • документ за самоличност 
 Обикновена услуга

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа


6. Удостоверение за настоящ адрес:

Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес • документ за самоличност
 Обикновена услуга 

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа7. Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт:


Искане за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт • документ за самоличност /при смърт- документ за самоличност на близък/
 Обикновена услуга

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа

 

8. Удостоверение за семейно положение на български гражданин за сключване на граждански брак с чужденец в страната:

Искане за издаване на удостоверение за семейно положение на български гражданин за слючване на граждански брак с чужденец в страната • документ за самоличност
 Обикновена услуга 

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

 

Бърза услуга

Такса - 6 лв. Срок 3 часа 9. Удостоверение за семейно положение на български гражданин за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина:

Искане за издаване на удостоверение за семейно положение на български гражданин за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина • документ за самоличност
Обикновена услуга ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа

10. Заверка на документи по гражданско състояние и легализация

Искане за заверка на документ за превод и легализация • документ за самоличност • съответния документ
 Обикновена услуга 

ТАКСА: 5 лв. СРОК: 3 дни

Бърза услуга

Такса 8 лв. Срок 3 часа 

11. Промяна в гражданското състояние при развод

Заявление за промяна в гражданското състояние при развод • документ за самоличност • решение на съда за развод,влязло в сила
  без такса СРОК: 3 дни
12. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна белжка

Искане за издаване на удостоверение от общ характер или служебна бележка • документ за самоличност • при необходимост и други документи по гражданско състояние
 Обикновена услуга ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа

13. Копирни услуги за една страница

А3 едностранно 0.15 лв.; двустранно 0.20 лв. • А4 едностранно 0.10 лв.; двустранно 0.15 лв.
 ТАКСА: СРОК: веднага
14. Пресъставяне на акт за смърт по събитие настипило в чужбина

Заявление за пресъставяне на акт за смърт по събитие настъпило в чужбина • оригинални документи от чужбина • легализирани преводи от МВнР или българското посолство в съответната страна,които се представят в Община Оряхово за пресъставяне •документ за самоличност
 БЕЗ ТАКСА СРОК: 3 дни
15. Презаверка на удостоверение

Искане за презаверка на удостоверение • документ за самоличност • съответно удостоверение 
 Обикновена услуга 

ТАКСА: 2 лв. СРОК: 3 дни

Бърза услуга

ТАКСА: 3 ЛВ. СРОК: 3 ЧАСА 

16. Удостоверение за българско гражданство

Заявление за  издаване на удостоверение за българско гражданство • документ за самоличност
 
17. Заверка на молба-декларация за последна пенсия на починало лице

Заявление за  заверка на молба-декларация за последна пенсия на починало лице • молба-декларация за последна пенсия на починало лице • документ за самоличност на един от наследниците
  СРОК: 3 часа
18. Отбелязвания,допълнения,поправки в актове по гражданско състояние

Заявление за отбелязване, допълнение и поправка в акт  по  гражданско състояние • документ за самоличност • съответния документ
  СРОК: 3 дни
19. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението • документ за самоличност • разрешение за постоянно пребиваване в страната на чужденци 
 Обикновена услуга 

ТАКСА: 4 лв. СРОК: 3 дни

Бърза услуга

Такса 6 лв. Срок 3 часа

20. Отразяване промяна на име в регистъра за раждане /за сключване на граждански брак/

Заявление за отразяване промяна на име в регистъра за раждане / за сключване на граждански брак • документ за самоличност • решение на съда,постановил промяната или друг документ ,който я регламентира
  СРОК: 3 дни
21. Назначаване на настойник /попечител/

Искане за назначаване на настойник/попечител/ • акт за раждане на детето • акт за смърт на родител • съдебно решение • декларации •други
 
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022