Пазарна консултация 4/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация".

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019