bdswisserfahrung.npage.de

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Small scale construction in the museum-house in Oryahovo and its turning into museum-house of Diko Iliev and brass musicians within project CB007.1.11.273

Проекти на община Оряхово

Текущи проекти на Община Оряхово

проект договор стойност в лева програма
"С общи грижи за независим живот " BG05M9OP001-2.002-0085-C001/01.02.2016 487358.80 ОП РЧР 2014-2020
Преодоляване щетите от бедствията от 30.01-04.02.2015 г.в община Оряхово 2015BG16SPO001-004/21.01.2016 232304.93 Фонд Солидарност
Кът за отдих и развлечения в парк "Ловен дoм",гр.Оряхово 10969/01.06.2016 9959.00 ПУДООС
"Огледало на детските мечти" BG05M2OP001-3.001-0006 /27.07.2016 89693.88 Министерство на образованието и науката , оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
Изграждане на нов водоем "Средна зона"гр.Оряхово ПМС 82/06.04.2015 890000.00
Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр.Оряхово-I етап РД-02-30-35/10.03.2016 950000.00 МРРБ
Укрепване на свлачище в кв.Изток,гр.Оряхово-I Iетап РД-02-30-346/18.12.2015 224150.00 МРРБ
"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм" 1 093 904 Интеррег –ИИП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!