Проект "Грижа в дома"

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

На 17.02.2023 г. стартира проект  „Грижа в дома  Община Оряхово“, договор № BG05SFPR002-2.001-0146,финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общата стойност на проекта е 329 681.40 лв., от които 85% или 280 229.19 лв. -  финансиране от ЕСФ + и 15% или 49 452.21лв.  - Национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е от  17.02.2023г. – 17.03.2024г. (13 месеца),а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

 Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.Предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 60 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Проектът ще допълни и надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по изпълнените проекти на общината по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" и "Патронажна грижа +" като за представителите на целевите групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа; 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; Осъществяването на дейностите ще бъде реализирано чрез сформиран екип от специалисти като домашни помощници, медицинско лице, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените лица ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на необходимото за изпълнение на дейността им обучение (въвеждащо/надграждащо), както и чрез провеждане на супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:

60 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 60 потребители .

 

Обява- "Грижа в дома"

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги

по проект BG05SFPR002-2.001-0146 „Грижа в дома -Oбщина Оряхово“

 

Община Оряхово обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0146 “Грижа в дома - община Оряхово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

I. За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, която ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 • Хора с увреждания;
 • Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност(за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие,ако е налично такова-не е задължителен документ);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие,ако е налично такова);
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);
 8. Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите се подават в сградата на Община Оряхово, намираща се на ул. „Андрей Чапразов “ № 15, деловодство, всеки работен ден от 08.00 до 17.30 ч. в периода от 14.02.2023 г. до 24.01.2023 г. вкл.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло пред Център за административно обслужване в Община Оряхово, намиращ се на ул. „Андрей Чапразов “ № 15,както и на сайта на общината на адрес www.oriahovo.bg,

II. За предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще бъдат назначени:

 1. Домашни помощници - лица на пълно/непълно  работно време.
  1.Описание на длъжността:
 • Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите;
 • Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);
 • Съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 • Оказване на помощ при хранене;
 • Съдействие за закупуване на лекарства;
 • Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и грижи в болница (при необходимост);
 • Заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 • Съдействие за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома (със средства на потребителя);
 • Административна помощ;
 • Оказване на помощ при придвижване в дома;
 • Оказване на помощ при прием на лекарства;
 • Подпомагане на специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя;
 • Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване на правата или интересите им.

1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование  – не се изисква;
 • Професионален опит - не се изисква, но се счита за предимство;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

1.3.Специфични изисквания:

 • Опит при работа в екип;
 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;


2. Медицински специалисти – лица на непълно работно време.
2.1. Описание на длъжността:

 • Събира и предоставя здравна информация на потребителите;
 • Извършва здравни услуги и манипулации по домовете на потребителите;
 • Предоставя медицински, здравни грижи и дейности, съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;
 • Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;
 • Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;
 • Извършва манипулации, които могат да бъдат извършени извън лечебното заведение, измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и допълнителни дейности по писмено лекарско назначение;
 • Участва при провеждане на екипни срещи;
 • Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
 • Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване на правата или интересите им.

2.2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено медицинско образование;
 • Образователно квалификационна степен – „специалист“/ „бакалавър“;
 • Специалност – „медицинска сестра“, фелдшер;
 • Професионален опит – не е необходим;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

2.3.Специфични изисквания:

 • Опит при работа в екип;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;
 • Гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания.

 

III. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на  подбора.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

Документите се подават в сградата на Община Оряхово, намираща се на ул. „Андрей Чапразов“ № 15, деловодство, всеки работен ден от 08.00 до 17.30 ч. в периода от 14.02.2023 г. до  24.02.2023 г.  включително.

2. Подборът протича на два етапа:

 • Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 • Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъдат обявени на информационното табло пред Център за административно обслужване в Община Оряхово, намиращ се на ул. „Андрей Чапразов “ № 15 и на сайта на общината на адрес www.oriahovo.bg

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024