Обява

    В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.
и е на разположение на гражданите
за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:
в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

                                                                                          ОБЩИНА ОРЯХОВО

               В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.

и е на разположение на гражданите

за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:

в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

 

 

 

 

                                                                                                                                            ОБЩИНА ОРЯХОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Оряхово, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, обявява публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Оряхово за 2014 г.
Обсъждането ще се проведе на 23.04.2015 г. от 10.00 часа в Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов” гр.Оряхово.
Материалът по отчета се намира на разположение в стая 310, ет.3 в административната сграда на Община Оряхово и на официалната интернет страница на Община Оряхово >>тук<<.
Всички граждани и заинтересовани лица могат да се запознаят с докладната и дадат становища и предложения във връзка с проекта за решение.

 

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code