Обява-обществено обсъждане план -сметка

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на докладната и план – сметката за дейностите по събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци на РДНО гр. Оряхово и за поддръжка на чистотата на териториите за обществено ползване през 2020 г. ще се проведе на 10.12.2019 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

 Проектът на докладната и план – сметката за 2020 год. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203, както и са достъпни на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182

Обява - обсъждане програма за ЕЕ

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на Дългосрочната програма на Община Оряхово за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 г.ще се проведе на 06.12.2019 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

Проектът на Програмата е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203.

Проектът на програмата е достъпен и на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182.

Обществено обсъждане - Агенция "Пътна инфраструктура"

О Б Я В А

 

     ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/ със седалище гр. София 1606, бул. ”Македония“ № 3, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

 

Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“

от км 0+000 до км 8+770

 

                  Срещите ще се проведат както следва:

 1. За с. Лесковец:

         - 16.09.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Кметство Лесковец

 2. За с. Селановци:

         - 16.09.2019 г. от 12:30 часа в сградата на Кметство Селановци

 3. За гр. Оряхово:

         - 16.09.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Община Оряхово

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в администрациите на посочените населени места, в сградата на Министерство на околната среда и водите, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул.Македония” 3, стая № 509.

Докладите са достъпни и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 02/9173 295; 02/952 19 93

Отчет бюджет

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2018

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024