Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Оряхово

Създадена на Вторник, 22 Март 2022

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Оряхово

Заповед №РД-11-80/21.03.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

1.Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в администрацията на Община Оряхово

2.Вътрешни правила за работа в системата за сигурно електронно връчване в Община Оряхово;

3.Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на Община Оряхово;

4.Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Оряхово;

5.Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в Община Оряхово;

6.Вътрешни правила за класификация на информацията;

7.Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Оряхово.

8.Вътрешни правила за работа с електронен подпис в администрацията на Община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023