П Р О Т О К О Л от комисия по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ.

П Р О Т О К О Л от комисия по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ.

Правила за ползване,списък на имоти за индивидуално ползване за 2024 г.и списък на имоти за общо ползване за 2024 г.

-правила за ползване на общински мери и пасища

-списък на имоти за индивидуално ползване за 2024 г.

- списък на имоти за общо ползване за 2024 г.

Протокол от заседание на комисия по чл.37м от ЗСПЗЗ.

Протокол от заседание на комисия по чл.37м от ЗСПЗЗ.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В,АЛ.16 ОТ ЗСПЗЗ/полски пътища/ за СТОПАНСКА 2023-2024 г.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В,АЛ.16 ОТ ЗСПЗЗ/полски пътища/ за СТОПАНСКА 2023-2024 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024