Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община Оряхово

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На Проект на План за интегрирано развитие на Община Оряхово (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗPР) и чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗPР) Община Оряхово е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на Община Оряхово (ПИРО) 2021 – 2027 г. , публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 21.04.2022 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Оряхово 2021 – 2027 г.  е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление на общината през следващите 7 (седем) години.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС - 2021 – 2027 г.

Основната цел на ПИРО на Община Оряхово е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани  лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 21.04.2022 г.  на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   с копие до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

План за интегрирано развитие на Община Оряхово (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г

Приложение 1

Приложение 1 А

Обявление-наредба №6

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с промени в Закона за автомобилните превози в сила от 01.01.2021 г. (ДВ, бр.60 от 2020г.)и чл.283, ал.9 и 10 от Закона за предучилищно и училищно Образование /ЗПУО/ (ДВ бр.92/2020 г.), Община Оряхово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение и допълнение на Наредба №6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги.

Измененията в Наредбата са наложени от промени в нормативна уредба, приети със Закони за изменения и допълнения в:

-          Закона за автомобилните превози публикуван в ДВ бр. 60 от 07.07.2020г., в чл.12, ал.14 (в сила от 01.01.2021г.), с които издаването на удостоверения за регистрация на таксиметров превоз се прехвърля в задължение на кметовете на общини, или оправомощени от тях длъжностни лица. Съгласно измененията, издаването на удостоверенията за таксиметров превоз, вписването на промени, както и отписването, ще се извършва от кметовете на общини. В чл. 12 ал.4 на ЗАвП, общинският съвет следва да определи, с наредба таксата за издаване на удостоверението за регистрация, списък на превозните средства към удостоверението, вписването на промени в данните, както и отписване.

Проекта предвижда създаване на Самостоятелен член 86 а, в Раздел, който да уреди тази материя;

-          Закона за предучилищното и училищното образование публикуван в ДВ бр.82от 18 септември 2020, предвижда в §8. Наредбите по чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да определят условията и реда за пълно и /или частично подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейността по хранене на децата и задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата;

-          И с докладна от Директора на Исторически музей гр. Оряхово, е направено предложение за промяна в размера на събираните такси и входни билети.

В срок от 21.02.2022г. до 22.03.2022г. всички граждани и юридически лица могат да депозират своите писмени предложения, мнения и препоръки по проекта на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; както и в деловодството на община Оряхово, с адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.

Материалите по проекта за изменение и допълнение на Наредба №6 са предоставени за публичен достъп и запознаване в посочения по –горе период в сградата на община Оряхово на адрес: ул.“Андрей Чапразов“ № 15, гр. Оряхово, фоайе всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа, както и на официалната страница на община Оряхово на https://www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet/3026-normativni-aktove

ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА

РОСЕН ДОБРЕВ

Кмет на община Оряхово

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024