СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ СПОДЕЛЯ ОПИТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

4742 1 4742 3 4742 4 4742 2

На 03.12.2018 г. в голямата зала „Джон Атанасов” на София Тех парк се събраха над 600 представители на иновативни училища, на държавни институции и партньорски организации.  В трите конферентни зали в рамките на четири часа 42 /от общо 290/ училища споделиха своя опит в иновацията, която е одобрена от МОН.  Сред избраните, единственото селско училище беше ОУ „Н.Й.Вапцаров”Селановци. Това свое право училището заслужи след направен много задълбочен мониторинг от представители на МОН, РУО и неправителствени организации – членове на Комисията за оценка на въздействието. Трудът на екипа ръководители на дейности и напредъка на децата силно впечатли членовете на комисията. Предложеният опит от училището е приложим във всички малки населени места, в които има ученици с различен етнически произход и такива със специални потребности. В организираните 4  клуба вече втора година селановските деца се учат на практически умения –за поддържане на  хигиена – лична и на дома, готварство и управление на семеен бюджет, ориентиране в чуждо населено място  и градинарство по метода „учене чрез правене”.

 Дейностите на иновацията  са финансирани от ЦОИДУЕМ по проект „Различното училище”.

 В рамките на националната конференция всяко от училищата, участници в дискусията, представи триминутен филм и негов представител отговори на поставени от публиката или онлайн въпроси.

Министърът на образованието Красимир Вълчев беше активен участник в срещата през цялото време. Освен оценка на иновативните училища във встъпителната си реч, той пое и финансови ангажименти за организиране на дейности  за обмяна на добри практики между училищата в България.

 

Петя Русинова

Покана-закриваща пресконферениция по проект

 

П О К А Н А

 

 Община Оряхово организира закриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проект "ДУХОВАТА МУЗИКА НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ",реф.№CB007.1.11.273ДоговорРД-02-29-269/22.11.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г..

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и резултатите по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в галерията на община Оряхово.

 

ПРОГРАМА

"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм"

Дата :14.11.2018

Място :Оряхово

11:00 - 11:30

Регистрация на участниците

 

11:30 - 11:40

Официално откриване и приветствена реч

11:40 - 12:10

Презентация на резултатите от проекта

12:10 - 12:30

Питания и дискусия

12:30 - 13:00

Закриване на събитието и кетъринг

 

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Съдържанието на тази публикация бе публикувано със съдействието на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No CB007.1.11.273.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Оряхово и по никакъв начин не може да бъде отразено в мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–SerbiaProgramme.

 The content of this publication has been published with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No CB007.1.11.273.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Oryahovo Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020