Информация свързана с преброяването -15.06.2020г

На 15.06.2020г. от 10.00ч.в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Оряхово ет.3 се проведе заседание на Общинска преброителна комисия гр. Оряхово, област Враца по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед № РД-05-626/10.06.2020г. на председателя на НСИ при следния проект за дневен ред:

 1. Приемане на правилник за цялостната дейност на комисията и организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021г.на територията на община Оряхово.

 2. Разглеждане и приемане на инструкция и график на дейностите по подготовка и провеждане на Преброяването 2021г.

 3. Дейности свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Оряхово.

Система за сигурно електронно връчване в Община Оряхово

Гражданите и бизнесът в Община Оряхово могат да използват Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция с общината по електронен път ( подаване на жалби,сигнали,искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, такива ще бъдат издавани безплатно от доставчиците на удостоверителни услуги , които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подпис . За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Системата за сигурно електронно връчване е достъпна на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022