ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

101 6385  101 6407  IMG 20171020 142554  IMG 20171020 143149

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

ПО ПРОЕКТ НА НМД – „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩНОСТТА”

ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци и ОУ „Хр.Ботев” Търнава са участници в проект на НМД „Училището като център на общността”. Дейностите по проекта са свързани с привличане на всички фактори в общността за развитието и реализацията на учениците. Екипите и на двете училища са убедени, че този процес е взаимен и целенасочено планират и реализират дейности за включване в цялостната дейност на общността в двете населени места. Бързо променящата се действителност изисква непрекъснато усъвършенстване и самоусъвършенстване на педагогическите специалисти. Практиката е доказала, че най-добрата форма е обмяната на добри практики. Двете училища имат много общи елементи в развитието и дейността си. Този факт даде основание за изграждане на едно по-дълготрайно сътрудничество, което има своята няколко годишна история. Обменните визити имат различен обект на наблюдение и обсъждане, но винаги в тях стои идеята за по-успешно развитие на всяко дете.

 Тази година общите дейности се обогатиха с изнесено обучение, което започна с изключително полезно занимание в училището в Търнава. Домакините представиха дейността на своето училище и обобщиха проблемните области, в които работят и двете училища. Селановското училище сподели постижения при задържане на учениците в училище чрез дейностите по проекти.  

Обучението продължи във Враца под ръководството на проф.д-р Мария Баева с акцент върху приобщаващото образование, емпатията и преодоляване на агресията. Изключително полезен се оказа модулът, ръководен от Йонка Данова – координатор на проекта към НМД и за двете училища. Учителите успяха да обобщят силните страни на своите училища и да дефинират проблемните области и пропуски. На тях те погледнаха като на възможност за развитие и обогатяване на дейността.

Така по естествен начин се стигна до идеята да се оформи екип от три училища /като се включи и ОУ „Хр.Ботев” с. Галиче/ и дейностите да се надграждат по проект „Всеки ученик ще бъде отличник -2” към Център Амалипе. Това ще превърне партньорството в трайна система от дейности , в която отново на децата ще бъде даден простор за изява.

 

 ПЕТЯ РУСИНОВА – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”  

IMG 20171020 142017  IMG 20171020 193522

ЦОИДУЕМ 2017

OUNVAPCAROVРазличното училище”

проект на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с Селановци към ЦОИДУЕМOUVAPCAROV2

 

За учебната 2017/18 година в ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци се обучават 166 ученици с различен етнически произход. Училището е одобрено от МОН за иновативно. В програмата за иновативни училища не се предвижда финансиране на иновативните дейности. През месец октомври 2017  училището подписа договор ….. с ЦОИДУЕМ по Конкурсна процедура 33.16-20. В разработването на проектната идея, училищният екип се възползва от предоставената възможност от Управляващия орган да бъдат финансирани дейности с иновативен характер. Така при „срещата” на потребности и възможности, за следващите две години иновацията на селановското училище е финансово гарантирана.

В рамките на 23 месеца  в размер на 21 223,00 лева чрез проект „Различното училище” ще бъдат финансирани следните дейности:

„Моят ден по-хубав” - иновативни дейности за придобиване на практически учения в областта на личната и домашна хигиена, готварството, семеен бюджет и рекреация и градинарство.Ще се създаде успешен иновативен модел за превенция на отпадането от училището чрез надграждане на знания и умения по предметите от училищния учебен план и тяхното реално практическо приложение в мултиетническа среда за ученици с различен етнически произход и с различно ниво на обучаемост .Учениците ще работят в 4 групи  по метода „учене чрез правене”.

„Избирам бъдеще“- дейности за правилен избор на училище и бъдеща професионална реализация – провеждане на тематични срещи в училището и пътувания до Центъра за кариерно ориентиране във Враца. Ще се създаде качествена и навременна професионална ориентация с цел правилен избор на професия /училище за продължаване образованието след седми клас/ и последваща пълноценна социална реализация.

„Обучение на учители” – надграждане на умения и компетентности у педагогическите специалисти за работа в постоянно променяща се учебна среда.

Публичност”– визуализиране на дейностите по проекта и информиране на общността. При използването на различни информационни канали обществеността ще се запознае с дейностите и напредъка на проекта, източника на финансиране и създаване на положително отношение към процесите на превенция на отпадането, интеграция и толерантност.

„Ръководство на проекта” – екипно и отговорно организиране и отчитане на дейностите по проекта.

Добре обмислените дейности са съобразени с обективните реалности и потребности на училището и  целта им изпълнява успешно неговата мисията:

Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !

 

Петя Русинова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018