Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Общият бюджет на процедурата е почти 1.13 млрд. лв., минималният размер на проект е 100 хил. лв., а максималният 6.5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради е до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/ блок секция.

Допустими за финансиране са:

1.Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

  1. oПо външните сградни ограждащи елементи: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
  2. oПо системите за поддържане на микроклимата: изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата; реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; поставяне/ инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване;

2. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

3. СМР, които произтичат от нормативни изисквания, свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще; СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).

Обявление получаване и извозване ИК-2022г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ПРИ ИЗВОЗВАНЕТО ДО РИК ВРАЦА

 

 

01.10.2022 г./ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН/

 

Предаването на бюлетините, изборните книжа и материалите, както и дезинфекантите и личните предпазни средства от общинската администрация на представителите на СИК и с участие на представители на РИК Враца да се извърши при спазване на следният график:

 

01.10.2022 г. от 15,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 011                           06 31 00 015

06 31 00 012                           06 31 00 016

06 31 00 013                       06 31 00 018 ПСИК Остров   

06 31 00 014

Валери Стефанов Николов с училищен Автобус, марка ,,ISUZU“,c рег.№ВР0985СВ, модел „Turqoise, тръгва от Д.Вадин в 14 ч., Г.Вадин – 14,10 ч., преминава през Остров в 14,30ч. по спирките на автобуса, Лесковец – Кметството в 14,50 ч. и пристига в Оряхово в 15,00 ч.

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

01.10.2022 г. от 14,30 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 006                           06 31 00 010              

06 31 00 007                           06 31 00 017 – ПСИК Селановци

06 31 00 008                           06 31 00 009  

 

Борислав Илиев Михайлов с училищен автобусмарка ,,OTOYOL-IVECO“, модел М5014, c рег.№ВР0986СВ в 13,40 ч. тръгва от Галово - кметството, с.Селановци , преминава през всички спирки, откъдето качва членовете на СИК и ги докарва за получаване на материалите в 14,30 ч. в Художествена галерия”Професор Марин Върбанов”

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

01.10.2022 г. от 14,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово получават изборните книжа и материали следните СИК:

06 31 00 001              

06 31 00 002              

06 31 00 003              

06 31 00 004  

06 31 00 005

           

Получават изборните книжа и материалите и се транспортират до секциите с :

лек автомобил „Дачия Дъстер“, с рег.№5180СХ с водач Людмил Павлов Йордакиев, автомобил Дачия „Докер“, с рег.№ВР9393ВТ с водач Галин Бориславов Димитров.

След получаване на изборните книжа и материали транспортира СИК обратно до секциите под конвой на МВР.

 

02.10.2022 г./ИЗБОРЕН ДЕН/

 

ТРАНСПОРТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПСИК

 

  1. 1.Автомобил Мерцедес Спринтер, рег.№ВР0988СВ с водач Антоан Тодоров Михайлов – осигурява извозването на

ПСИК 0631 00 017 с териториален обхват с.Селановци и гр.Оряхово.

2. Сашо Ванков Йорданов с училищен автобус марка ,,Ситроен джъмпер“, с рег.№ ВР0982СВ – осигурява извозването на ПСИК 0631 00 018 с териториален обхват с.Остров, с.Горни Вадин, с.Долни Вадин, с.Лесковец и с.Галово.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024