ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ ПОЛЕТО - решение 475 - 11.00 - 23.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-324/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №475 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 188,226дка, в землището на с.Селановци - “Полето“, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ - ПОЛЕТО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

069076

парцелите

Нива

V

6

1994

088005

ст.село

Нива

III

11.82

1654

089001

ст.село

Нива

III

20.78

1550

124064

могилите

Нива

III

10

2011

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

148014

гръстарски път

Нива

III

4

2248

176052

косаня

Нива

IV

2.313

451

176063

косаня

Нива

III

21.432

703

180001

рашков дол

Нива

IV

19.01

1657

182007

косаня

Нива

VI

22.5

1658

183001

косаня

Нива

VI

43.863

1659

183003

косаня

Нива

VI

12.501

1292

183019

косаня

Нива

III

6

1661

216036

кнежанско шосе

Нива

III

4.5

2086

 

общо:188.226

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 11293,56лв. / единадесет хиляди двеста деветдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1129,36лв./хиляда сто двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда Селановци решение 474 - 14.00 - 27.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-327/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №474 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 85.75дка, в землището на с.Селановци,за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

078023

парцелите

Нива

III

5.01

1155

078030

парцелите

Нива

III

0.14

1158

080034

греда

Нива

III

0.892

1665

119012

шанденец

Нива

III

5

1159

119013

шанденец

Нива

III

6.5

1160

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

189034

кнежанско шосе

Нива

III

5.999

1667

189035

кнежанско шосе

Нива

III

6

1668

203012

раецкото

Нива

III

22.051

1164

214027

дунов брест

Нива

III

6.001

1165

251043

кнежанско шосе

Нива

III

5

1167

252042

островски път

Нива

III

7

1669

268004

обща гора

Нива

III

7.65

1670

268022

обща гора

Нива

III

5

1085

 

общо:

85.75

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 5145лв. /пет хиляди сто четиридесет и пет лева/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 514,50лв. /петстотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 27.07.2018г. от 14,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда ОРЯХОВО - решение 473 - 15.00 - 23.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-322/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №473 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, в размер на 803.522дка, в землището на гр.Оряхово, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 50лв./петдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

землище гр.Оряхово

Нов

кв.м

Стар

дка

кат.

НТП

местност

Аос №

1

54020.4.16

10715

4016

10.715

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2608

2

54020.4.17

1142

4017

1.142

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2612

3

54020.4.22

5016

4022

5.016

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2632

4

54020.6.19

8155

6019

8.155

5

Нива

м. СМРАДЛИКАТА

2634

5

54020.6.21

13357

6021

13.357

5

Нива

м. СМРАДЛИКАТА

2635

6

54020.8.5

14706

8005

14.706

5

Нива

м. КРЪСТА

2639

7

54020.8.14

1887

8014

1.887

5

Нива

м. КРЪСТА

2640

8

54020.10.3

4992

10003

4.992

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2614

9

54020.10.9

4033

10009

4.033

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2615

10

54020.6.50

13063

10050

13.063

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2641

11

54020.12.41

6003

12041

6.003

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2627

12

54020.12.34

3001

12034

3.001

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2651

13

54020.13.34

17894

13034

17.894

5

Нива

м. РАКЕТНА ПЛОЩАДКА

2652

14

54020.14.9

3969

14009

3.969

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2653

15

54020.14.12

13285

14012

13.285

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2654

16

54020.14.13

20010

14013

20.01

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2700

17

54020.14.15

42104

14015

42.104

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2655

18

54020.14.17

18995

14017

18.995

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2656

19

54020.14.35

23571

14035

23.571

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2705

20

54020.14.36

57394

14036

57.394

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2657

21

54020.14.39

5449

14039

5.449

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2660

22

54020.15.27

10964

15027

10.964

4

Нива

м. БРЕСТА

2663

23

54020.15.3

10028

15003

10.028

4

Нива

м. БРЕСТА

2662

24

54020.17.5

6800

17005

6.8

4

Нива

м. КАИША

2664

25

54020.26.32

5591

26032

5.591

4

Нива

м. КАИША

2665

25

54020.28.22

7997

28022

7.997

4

Нива

м. ПАПОВ ЧИФЛИК

2666

26

54020.28.27

8002

28027

8.002

4

Нива

м. ПАПОВ ЧИФЛИК

2643

27

54020.32.10

3001

32010

3.001

4

Нива

м. КОМАРОВ ГЕРАН

2644

28

54020.34.15

13699

34015

13.699

4

Нива

м. СОВАТА

2701

29

54020.34.3

13754

34003

13.754

5

Нива

м. СОВАТА

2646

30

54020.34.12

9313

34012

9.313

4

Нива

м. СОВАТА

2647

31

54020.34.52

21006

34052

21.006

4

Нива

м. СОВАТА

2702

32

54020.34.58

22003

34058

22.003

4

Нива

м. СОВАТА

2703

33

54020.34.64

104474

34064

104.474

5

Нива

м. СОВАТА

2648

34

54020.34.72

94334

34072

94.334

4

Нива

м. СОВАТА

2649

35

54020.36.3

47955

36003

47.955

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2667

36

54020.36.10

25877

36010

25.877

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2650

37

54020.36.20

8002

36020

8.002

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2668

38

54020.36.21

31513

36021

31.513

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2669

39

54020.36.53

10032

36053

10.032

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2704

40

54020.41.33

4999

41033

4.999

4

Нива

м. ПИПЕРКОВОТО

2671

41

54020.41.83

2191

41083

2.191

4

Нива

м. ПИПЕРКОВОТО

2670

42

54020.43.45

12508

43045

12.508

4

Нива

м. НАД КОВАЧЕЛЯ

2674

43

54020.43.75

3439

43075

3.439

4

Нива

м. НАД КОВАЧЕЛЯ

2676

44

54020.44.71

12499

44071

12.499

4

Нива

м. ШАВАРСКОТО

2677

45

54020.48.14

11126

48014

11.126

4

Нива

м. КРУШАТА

2679

46

54020.48.68

13215

48068

13.215

4

Нива

м. КРУШАТА

2686

47

54020.411.7

459

411007

0.459

4

Нива

м. ЛИПОВ ДОЛ

2672

общо:

803522

общо:

803.522

дка

Началната тръжна цена e 50лв./петдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 40176,10лв./четиридесет хиляди сто седемдесет и шест лева и десет стотинки/ платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 4017,61лв./четири хиляди и седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 15,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда ГОРНИ ВАДИН решение 472 - 11.00 - 24.07.2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-326/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №472 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 392.609дка, в землището на с.Горни Вадин, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

землище с.Горни Вадин

Имот

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС

 1.  

009004

Леденика

V

8.2

1358

 1.  

011004

Валя Нуч

V

30.100

1359

 1.  

013022

Липов дол

V

3.025

2283

 1.  

013023

Липов дол

V

3.025

2282

 1.  

014003

Липов дол

V

18.5

2293

 1.  

029002

Нивата

IV

5.004

1360

 1.  

032004

Нивата

V

22.884

1744

 1.  

035018

Нивата

V

17

734

 1.  

036008

Нивата

V

10.399

735

036015

Нивата

V

40.001

736

 1.  

039003

Крушата

IV

6

2187

 1.  

039023

Крушата

IV

9.499

2186

 1.  

042013

Въртопа

IV

9.7

1361

 1.  

043018

Дисагите

V

6.9

2285

 1.  

045003

Леденика

V

8.701

1362

 1.  

045021

Леденика

V

6.999

1363

 1.  

046025

Леденика

V

14.401

2286

 1.  

047007

Жиянов дол

V

10.5

1364

 1.  

051007

Марков връх

V

10.3

2287

 1.  

052006

Въртопа

VI

17.802

750

 1.  

053002

Въртопа

IV

7

1188

 1.  

055019

Митроев връх

V

8.199

749

 1.  

055026

Митроев връх

V

6.5

2288

 1.  

058007

Стражева падина

V

9.599

1189

 1.  

059006

Орехова падина

V

15.001

2289

 1.  

059039

Орехова падина

IV

7.614

1366

 1.  

060006

Орехова падина

V

9

1190

 1.  

060015

Орехова падина

V

23.902

2290

 1.  

061018

Орлов връх

VI

9.5

1367

 1.  

061019

Орлов връх

IV

7.004

1368

 1.  

062025

Орлов връх

IV

4.3

1369

 1.  

063027

Орехова падина

IV

7.55

2291

 1.  

068036

Орехова падина

V

8

1370

 1.  

069019

Дисагите

V

10.5

2292

Началната тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 15704,36лв. /петнадесет хиляди седемстотин и четири лева и тридесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1570,44лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 24.07.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020