20.05.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещения №4, №5, №6 и №7 с обща площ от 149м² със самостоятелен вход от юг в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 149.00лв./сто четиридесет и девет/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Предмет на търга е: Отдаване под наем на: - помещения №1, №2 и №3 с обща площ от 41м² със самостоятелен вход от изток в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 41.00лв./четиридесет и един/лева и срок 10/десет/години.

19.05.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от северната страна на общинска сграда находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, парцел ІІ, кв.34 по плана на гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов №10, при начална тръжна цена на месец от 83.20лв. /осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: 

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 8кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от южната страна в общинска сграда, със застроена площ от 154кв.м., находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, в кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 42/четиридесет и два/лева и срок 10/десет/години.

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.

16.05.2016 г.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на Общински паркинг за товарни МПС с площ от 8372кв.м. на ул.”Дунав”№7 в гр.Оряхово, кв.16, парцела VІІ-ма, по плана на гр.Оряхово, съгласно АОС №510/29.05.2007г. при начална тръжна цена на месец от 1200.00лв. /хиляда и двеста лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с обща площ от 2100м², съгласно действащия ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП - 18м² и начална тръжна цена 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

05.05.2016 г.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на метален павилион за склад и търговска дейност с нехранителни стоки със ЗП -95,5м², находящ се в УПИ с пл.№502.880, парцел I-ви ”За павилион”, в кв.18, с обща площ 266м² по действащия ПУП на гр.Оряхово, АОС№58/12.01.2000г., при начална тръжна цена на месец от 134.00лв. /сто тридесет и четири лева/ и срок 10/десет/години

Предмет на търга е:  Oтдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:
Имот №   Местност        землище            дка
000038    Леденика         с.Горни Вадин    21.922
000134    Раев Дол          с.Селановци     237.869
000574    Старите лозя   с.Селановци         6.685
000577    Старите лозя   с.Селановци       26.487
000606    Неверов дол    с.Селановци       65.766
000607    Неверов дол    с.Селановци       83.886
290016    Неверов дол    с.Селановци       34.886
ОБЩО ДЕКАРИ:            477.501
Имотите са с обща площ от 477.501дка.
Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Предмет на търга е: продажба, с цел добив на материал на едноетажни полумасивни сгради ”Фурна” и ”пристройка”, с кад.№501.76.1 и кад.№501.76.2, съответно със ЗП-248.0м² и ЗП-15.0м², находящи се в дворно място - УПИ с кад.№501.76, парцела І-76, с отреждане ”за фурна”, кв.51 по действащия ПУП на с.Галово, АчОС №188/15.12.2003г., вписан №61, том ІІ, дв. вх. рег.№ 624/07.03.2007г., парт.№291, при начална тръжна цена в размер на 2000лв./две хиляди лева/.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, с площ 40м² и прилежащ терен с площ 70м² или обща площ 110м², в общински имот с отреждане ”Градина”, в УПИ кв.352, с обща площ 7440м² по ЗРП на с.Селановци, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 118.00/сто и осемнадесет/лева и срок 10/десет/години.

отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

Имот №

Местност

землище

дка

000038

Леденика

с.Горни Вадин

21.922

000134

Раев Дол

с.Селановци

237.869

000574

Старите лозя

с.Селановци

6.685

000577

Старите лозя

с.Селановци

26.487

000606

Неверов дол

с.Селановци

65.766

000607

Неверов дол

с.Селановци

83.886

290016

Неверов дол

с.Селановци

34.886

ОБЩО ДЕКАРИ:

 

 

477.501

Имотите са с обща площ от 477.501дка.

Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code