Газовите уреди и какво трябва да знаем за пожарната и взривна опасност при използването им?

Безопасни ли са газовите уреди и какво трябва да знаем за пожарната и взривна опасност при използването им? 

Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан намира все по-широко приложение у нас. Наред с редицата предимства, втечнения въглеводороден газ крие своите опасности. Той е взривоопасен! За да се предпазите от аварийна ситуация е нужно да се спазват следните задължителни правила:

Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение. Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.

Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход. При доставка на нова бутилка проверете дали тя е преминала задължителния хидравличен тест, което се удостоверява с наличието на щампа върху корпуса й.

Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение –една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна. Препоръчително е бутилките да се разполагат на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.

Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.
С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.

Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС! Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове. При запълване на целия обем се рискува попадане на течна фаза в горелката, което ще предизвика неминуема експлозия

Не подгрявайте бутилката, поливайки я с топла вода, защото рискувате взривяването й при рязкото повишаване на налягането в нея!

Никога не бива уредите, работещи с газ пропан-бутан, да се използват без наблюдение от възрастен човек. Имайте предвид, че когато по някаква причина пламъкът загасне, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението.

Ако усетите мирис на газ:

- Проверете дали сте затворили добре вентила и ако е отворен, опитайте да го затворите.
- Незабавно проветрете помещението.

Ако има мирис и теч на газ, който не можете бързо да преустановите сами:

- Отворете прозорец, за да осигурите свеж въздух и да намалите концентрацията на газ във въздуха.
- По възможност изнесете изпускащата бутилка на открито.
- Постарайте се да не създадете източник на запалване посредством електрическа искра, получена при включване/изключване на електроуреди или осветление, искра от статично електричество при триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н.
- Излезте навън.
- Незабавно съобщете на тел. 112 за теч на газ от газова бутилка и следвайте инструкциите на дежурния оператор.

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

Панаирни дни

gvITrm

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024