26.05.2016

Предмет на търга е:

Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 30 септември на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №2 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 30 септември на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №3 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 30 септември на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №4 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение №8 с обща площ от 43м² със самостоятелен вход от юг, в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 43.00лв./четиридесет и три/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 30 септември на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

- място №2 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/лева и срок 10 /десет/ години.

20.05.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещения №4, №5, №6 и №7 с обща площ от 149м² със самостоятелен вход от юг в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 149.00лв./сто четиридесет и девет/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Предмет на търга е: Отдаване под наем на: - помещения №1, №2 и №3 с обща площ от 41м² със самостоятелен вход от изток в монолитна стопанска сграда на един етаж със ЗП - 273,76м² /бивш скотовъден дом/, изградена в УПИ парцел VIII, пл.№501.1138, в кв.11 по действащия ПУП на с.Остров, представляващ стопански двор с площ от 11260м², при начална тръжна цена на месец от 41.00лв./четиридесет и един/лева и срок 10/десет/години.

19.05.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение от 16 кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от северната страна на общинска сграда находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, парцел ІІ, кв.34 по плана на гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов №10, при начална тръжна цена на месец от 83.20лв. /осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: 

Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 8кв.м. ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от южната страна в общинска сграда, със застроена площ от 154кв.м., находяща се в недвижим имот с кадастрален №503.688, в кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 42/четиридесет и два/лева и срок 10/десет/години.

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение с обща ПП – 16,50м². ”за офис”, находящо се на 2-ри етаж, от югоизточна страна на общинска сграда – Кметство с.Горни Вадин, сграда с пл.№501.267.1 със ЗП-237,19м², находяща се в недвижим имот с №501.267 в кв.16, с площ от 1072м² по плана на с.Горни Вадин, при начална тръжна цена на месец от 74.00лв./седемдесет и четири/лева и срок 10/десет/години.

16.05.2016 г.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на Общински паркинг за товарни МПС с площ от 8372кв.м. на ул.”Дунав”№7 в гр.Оряхово, кв.16, парцела VІІ-ма, по плана на гр.Оряхово, съгласно АОС №510/29.05.2007г. при начална тръжна цена на месец от 1200.00лв. /хиляда и двеста лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с обща площ от 2100м², съгласно действащия ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП - 18м² и начална тръжна цена 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020