19.01.2016

Предмет на търга е:
Възмездно учредяване на отстъпено право на строеж /ОПС/ за изграждане на 4/четири/ броя гаражи в УПИ парцел ХІІІ-395, в кв.75А по плана на гр.Оряхово, в т.ч.:
-    Петно за гараж №16 с ЗП–19,5кв.м. при начална тръжна цена 900/деветстотин/лева.
Отстъпеното право на строеж е безсрочно и следва да се упражни в продължение на 5 години, като се изпълни основното инвестиционно намерение отредено в частичното изменение на плана за застрояване - ”За гаражи”.
Желаещите могат да закупят тръжна документация от стая №103 в община Оряхово, срещу сумата от 40лв., както и да внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим в касата на общината в срок до 17,00ч. на 03.02.2016г..

Предмет на търга е:

Възмездно учредяване на отстъпено право на строеж /ОПС/ за изграждане на 4/четири/ броя гаражи в УПИ парцел ХІІІ-395, в кв.75А по плана на гр.Оряхово, в т.ч.:
-    Петно за гараж №17 с ЗП–19,5кв.м. при начална тръжна цена 900/деветстотин/лева.
Отстъпеното право на строеж е безсрочно и следва да се упражни в продължение на 5 години, като се изпълни основното инвестиционно намерение отредено в частичното изменение на плана за застрояване - ”За гаражи”.
Желаещите могат да закупят тръжна документация от стая №103 в община Оряхово, срещу сумата от 40лв., както и да внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим в касата на общината в срок до 17,00ч. на 03.02.2016г..

Предмет на търга е:

Имот №000076, частна общинска собственост находящ се в землището на с. Горни Вадин, община Оряхово, с обща площ  69.010дка, начин на трайно ползване ”Изоставени трайни насаждения”, категория V-та /пета/, при начална тръжна цена в размер на 33 235/тридесет и три хиляди двеста тридесет и пет/лева.

Възмездно учредяване на отстъпено право на строеж /ОПС/ за изграждане на 4/четири/ броя гаражи в УПИ парцел ХІІІ-395, в кв.75А по плана на гр.Оряхово, в т.ч.:

-         Петно за гараж №17 с ЗП–19,5кв.м. при начална тръжна цена 900/деветстотин/лева.

Отстъпеното право на строеж е безсрочно и следва да се упражни в продължение на 5 години, като се изпълни основното инвестиционно намерение отредено в частичното изменение на плана за застрояване - ”За гаражи”.

Желаещите могат да закупят тръжна документация от стая №103 в община Оряхово, срещу сумата от 40лв., както и да внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим в касата на общината в срок до 17,00ч. на 03.02.2016г..

27.07.2015 г.

Предмет на търга е:

 Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, поземлен имот №502.1086 в кв.58, с отреждане ”За жилищно строителство”/площад ”1300г. България” по ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
 - място №1 - за разполагане на кафе-автомат при начална тръжна цена на месец 40 /четиридесет/ лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №3 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІІ-ти етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински недвижим имот  - помещение за търговия с ПП -24кв.м., находящо се на ул.”Андрей Чапразов” №29-31 в гр.Оряхово, УПИ – парцел І-ви, кв.51, сграда с кадастрален №503.773, съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 124.80лв. /сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:

- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

12.06.2015 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение от 18кв.м. ”за офис”, находящо се на 1-ви етаж, от северната страна на сграда със застроена площ от 154кв.м., - имот с кадастрален №503.688, в кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 93.60лв. /деведесет и три лева и шестдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на І-ви етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №3 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІІ-ти етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, поземлен имот №502.1086 в кв.58, с отреждане ”За жилищно строителство”/площад ”1300г. България” по ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
 - място №1 - за разполагане на кафе-автомат при начална тръжна цена на месец 40 /четиридесет/ лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 22кв.м. за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Кирил и Методий” №2, гр.Оряхово, АОС №554/25.02.2008г., съгласно одобрена схема за монтаж при начална тръжна цена на месец от 81.40лв. /осемдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в поземлен имот №503.677 и №503.680, урегулиран в парцел ІІІ, кв.33, с обща площ от 1108 кв.м., съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП 24 кв.м. с начална тръжна цена 38.40лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ и срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински недвижим имот  - помещение за търговия с ПП -24кв.м., находящо се на ул.”Андрей Чапразов” №29-31 в гр.Оряхово, УПИ – парцел І-ви, кв.51, сграда с кадастрален №503.773, съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 124.80лв. /сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №1 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №2 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №3 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №4 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №5 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019