ОБЯВА ВТОРИ аренда БЛАТОТО Решение №278 - 80.599дка - 11.00 - 09.08.2018

Създадена на Вторник, 24 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-352/24.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №278 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40/четиридесет/лева годишно и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ  "БЛАТО"

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС №

 1.  

004064

мензилски път

ІV

4

2507

 1.  

008011

беглика

ІV

4.5

2510

 1.  

008012

беглика

ІV

6.301          

2508

 1.  

015017

гола бара

ІV

7.2

2504

 1.  

015051

гола бара

ІV

4

2505

 1.  

017046

кочумина

ІV

3.001

2503

 1.  

019044

манова падина

ІV

5.099

1048

 1.  

021030

чивиджийски гред

ІV

4

1050

 1.  

022030

околчица

ІV

5

2502

 1.  

023007

околчица

ІV

5.8

2501

 1.  

028013

добрешков гред

ІV

2.699

2500

 1.  

028027

добрешков гред

ІV

4

2499

 1.  

028029

добрешков гред

ІV

2.7

2498

 1.  

034028

добрешков гред

ІV

3.4

2495

 1.  

038028

славов гред

ІV

5.5

2494

 1.  

040001

славов гред

ІV

1.499

      2506

 1.  

055012

лъката

ІV

4.9

2493

 1.  

057008

лъката

ІV

2

2492

 1.  

057019

лъката

ІV

5

2491

Общо:

80.599

Началната тръжна цена е 40/четиридесет/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 3223,96лв. /три хиляди двеста двадесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината /стая №101/, и внесат депозит в размер на 322,40лв. /триста двадесет и два лева и четиритесет стотинки/,  представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 09.08.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020