ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.

Създадена на Петък, 08 Октомври 2021

I МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

                    Какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори?

  1. 1.Отоплителни уреди на твърдо гориво:

-         да се използват технически изправни уреди;

-         под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани 25см. Негоримата подложка да има вертикално бордче с височина 3см.

-         да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;

-         когато уредите горят винаги да бъдат под наблюдение, освен ако са с автоматичен режим на работа;

-         да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;

-         комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани. Да не са вградени в тях дървени конструкций; Да се почистват ежегодно /преди началото на отоплителния сезон или при необходимост/ от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване; Изготвяне на протокол с изключение на жилищните сгради.

-         изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове /варели, кофи с капаци/ или в ями разположени на пожарообезопасени места;

 

  1. 2.Отоплителни уреди на течно гориво:

-         да бъдат технически изправни;

-         под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;

-         да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;

-         да се зареждат и запалват когато са напълно изстинали;

-         изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво;

  1. 3.Електроотоплителни уреди:

-         да бъдат технически изправни;

-         ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;

-         да не се използват уреди с открити реотани;

-         да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител;

  1. 4.Газови отоплителни уреди:

-   при работа да не се оставят без наблюдение;

-         да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;

-         да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;

-         при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;

-         когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен;

5. Газови бутилки- да не се допуска препълване на бутилките.

- Изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с пропан – бутан от студено на топло.

- Да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага може с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи внимателно да се затопли бутилката

          За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното:  

          - да не се оставят без наблюдение работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези работещи в автоматичен режим;

          - използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите;

          - да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;

-                      да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди.

-                      Да се обърне внимание на самотноживеещите трудноподвижни и лежащо болни хора;

 

 

          При възникване на пожар незабавно да се уведоми Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението на тел.112.

 

                                       РСПБЗН ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023