ОП-4/2020

Създадена на Четвъртък, 04 Юни 2020

№ на поръчката в РОП: 00491-2020-0004: Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране (хомогенизирането е необходимо преди изграждане на призмата) за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация"

Решение за откриване на процедура/04.06.2020 г.

Обявление за поръчка/04.06.2020 г.

Документация/04.06.2020 г.

ПИП/04.06.2020 г.

Образци за попълване/04.06.2020 г.

еЕЕДОП/04.06.2020 г.

Протокол №1/24.09.2020 г.

Протокол №2/24.09.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения/26.01.2021 г.

Протокол №3/23.03.2021 г.

Протокол №4/23.03.2021 г.

Протокол №5/23.03.2021 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП/23.03.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/23.03.2021 г.

Договор/20.05.2021 г.

Приложение №1/20.05.2021 г.

Приложение №2/20.05.2021 г.

Обявление за възложена поръчка/20.05.2021 г.

Обявление за приключване на договор/24.03.2022 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022