Заповед РД-11-315/18.08.2022г.

Заповед РД-11-315/18.08.2022г.

 

Регистър за одобряване ПУП-2021г.

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2021 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроени: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.335.1 и Едноетажна паянтова стопанска сграда с №70723.501.335.2 в имот №70723.501.335 /УПИ/ ХVІ-335 в квартал 331 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Ст.Стамболов” № 104

Златан Борисов Митков

2

Зап.№РД-08-10/01.03.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.180, урегулиран в УПИ VI-180 и УПИ IX-180 в кв.13 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.13

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Росен Добрев

3

Зап.№РД-08-13/08.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.503.258, урегулиран в УПИ ХХХI и имот №54020.503.259, урегулиран в УПИ ХХХIІ „За озеленяване“ в кв.126 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Чорбаджи Цеко Вълчев

Донка Матеева Пацева

4

Зап.№РД-08-15/12.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.567 УПИ Х-567 и имот №54386.501.568, урегулиран в УПИ VІІI-568 и ІХ-568 в кв.30 на с.Остров

с.Остров ул.Баба Парашкева

Пауна Ив.Иванова;Любомир Гео.Николов Надка Гео.Никол.

5

Зап.№РД-08-17/18.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за външно ел.захранване за обект „ФСМП“ в имот №54020.501.616, урегулиран в УПИ ІХ в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

6

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.503 /УПИ/ VІІІ-503 и ІХ-503 в квартал 352 с.Селановци

с.Селановци ул.”Белослатинска” №8

Красимир Тошев Митов

7

Зап.№РД-08-23/21.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП -План схема за външно ел.захранване за обект „Модулна преместваема лаборатория“ в имот №54020.501.615, урегулиран в УПИ ХIV в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №16451.501.29 /УПИ/ ХІІІ-29 в квартал 12 с.Горни Вадин

с.Горни Вадин ул.”Леденика”

Красимир Христов Бакърджиев

9

Зап.№РД-08-27/28.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП –ПЗ за обект „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 местност „Дърварски път“ стопански двор с.Селановци.

м-т „Дърварски път“ с-ски двор с.Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

10

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.483 /УПИ/ VІІІ-483 в квартал 42 с.Остров.

с.Остров ул.”Ал.Стамболийски” №36

Иво Ватов Петров

11

Зап.№РД-08-36/08.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2217, урегулиран в парц.ХХI-2217 в кв.366 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Андрей Николов №59

Цветелин Людмилов Семовски

12

Зап.№РД-08-37/08.06.2021г. на За. Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2218, урегулиран в парц.VІ-2218 в кв.13 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски и ул.Заря

Росен Добрев

13

Зап.№РД-08-38/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.182, урегулиран в УПИ ІI-182 и УПИ IІІ-182 в кв.291 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.291

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №123

Росен Добрев

14

Зап.№РД-08-39/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/, чрез промяна на предназначението на имот №54020.102.1094 по КККР на гр.Оряхово м-т „Долни лозя“ землище гр.Оряхово с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“

м-т „Долни лозя“ з-ще гр.Оряхово

„Винарска изба Оряхово“ ООД

15

Зап.№РД-08-40/17.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І-257; ХІХ-270; ХХ-604; ХХІ-255 и ХХІІ-256 в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.”Юрий Венелин“

Пламен Емилов Иванов

16

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на сгради с №501.1178 в имот №501.1179, като съществуващите сгради в този имот получават пореден кад.№501.1179.1 кад.№501.1179.2; кад.№501.1179.3; кад.№501.1179.4; кад.№501.1179.5; кад.№501.1179.6; кад.№501.1179.7 и кад.№501.1179.8 в /УПИ/ ХІ-1179 в квартал 367 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Валентина Терашкова” № 10

Детелин Минков Ангелов

17

Зап.№РД-08-42/22.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-1552,1548 с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояванее” в кв.268

с.Селановци ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

18

Зап.№РД-08-29/13.05.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-/План схема/ за обект водопровод захранващ имот №54386.511.45 от съществуваща шахта в имот 54386.511.30 по КК на с.Остров

Стопански двор с.Остров

„Колендро“ ЕООД гр.Кнежа

19

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на жилищна сграда с №501.1963.1, като същата получава нов кад. №501.1962.7 и нов кад. №501.1962.7 /УПИ/ ІІ и ІІІ в квартал 275 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.“Александър Стамболийски“ №33 и №35

Цветана Илиева Дунчева

20

Зап.№РД-08-45/29.06.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот 70723.501.1657 на два нови имота 70723.501.1657, урегулиран в парц.ХІХ-1657 и 70723.501.2219, урегулиран в парц.ХХ-2219 в кв.378 на с. Селановци.

с.Селановци ул.“Кап.Петко Войвода“

„Лумикс“ ООД гр.София

21

Зап.№РД-08-48/03.08.2021г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот с кад.№501.432 с промяна в отреждането на УПИ ХV „За автоспирка“ с ново отреждане „За кметство“ в квартал 18 на с. Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

22

Зап.№РД-08-49/05.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2220, урегулиран в парц.ХХV „За бензиностанция“ в квартал 311 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Скакуц“ №83А

„КОСАНЯ“ ЕАД

23

Зап.№РД-08-50/12.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2221, урегулиран в парц.ІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Ст.Стамболов“ №51

Мария Георгиева Михайлова

24

Зап.№РД-08-52/14.09.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за подобект: „Изграждане на колектор за отвеждане на дъждовни отпадни води от обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадъкс обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434   по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

25

Зап.№РД-08-57/30.09.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП – ПЗ и ПР, одобрен със зап.№2212 /19.12.1984 г. на ОНС гр.Враца, в частта му с обхватимот №70723.501.733 УПИ І-733 и УПИ ХVІІ-733 в квартал 356 на с.Селановци, чрез обособяване на нови УПИ І-733 и УПИ ХVІІ-733 в квартал 356

с.Селановци ул.“Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

26

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.277 /УПИ/ ХІІ-277 в квартал 12 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Здравец”

Нина Георгиева Горанова

27

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.45 /УПИ/ ХV-45 в квартал 20 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Роза”№4

Александър Аспарухов Алексиев

28

Заповед №РД-08-61/20.10.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за - преместване на част от въздушен ел.провод „Селановци“ 20 kV през п.и. 70723.393.4 и п.и.70723.393.63 от КК на с.Селановци общ. Оряхово.

м-т. Дърварски път с.Селановци

АГРОГЕОМЕТ - М” ЕООД

29

Зап.№РД-08-64/05.11.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрено изменение на ПУП – ПЗ и ПР, за имот №70723.501.657, чрез обединяване на УПИ ХIІ – 657 и УПИ ХІII – 657 в един УПИ ХIІ – 657 в кв.358

с.Селановци ул.“Перущица“ №10

Таня Красимирова Цветанова

30

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.619 /УПИ/ ХV-619 в квартал 51 с.Остров

с.Остров ул.”Иван Вазов”№6

Гена Маринова Симонети

31

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща масивна сграда с №501.1332.2 в общ.дворно място с №501.1332 /УПИ/ І в квартал 307 с.Селановци

с.Селановци

Община Оряхово

32

Зап.№РД-11-440/19.11.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП – ПЗ и ПР, чрез промяна на вътрешно регулационни граници между УПИ I – 830,831; УПИ II - 832 и УПИ XVII – 825,829 в кв.256 на с.Селановци,без промяна на отреждането „за малкоетажно жилищно застрояване

с.Селановци ул.“Ал.Стамболийски“

Тошко Петров Сълов

33

Зап.№РД-08-67/30.11.2021г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ за „Автомивка на самообслужване“ в имот с идент.№54020.415.4 по КККР на гр.Оряхово м-т.“Каиша“.

м-т.“Каиша“ стопански двор гр.Оряхово

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

34

Зап.№РД-08-72/10.12.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови п.и. с кад.70723.501.733, УПИ ХVІІ-733 и п.и. с кад.70723.501.734, УПИ І-734 в квартал 356 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

35

Зап.№РД-08-74/10.12.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП – ПЗ и ПР,   чрез промяна на вътрешно регулационни граници между УПИ VІІI – 1376,1525; УПИ ХI – 1376 в кв.262 на с.Селановци, без промяна на отреждането „за малкоетажно жилищно застрояване“

с.Селановци ул.“Асен Златаров“№20 №22

Даниела Кръстева Данова, Дора Ненкова Велчева, Сашо Пешев Илиев и Румен Пешев Илиев

36

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.255 /УПИ/ І-255,256 в квартал 13 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Митре Попесков” №5

Владимир Василев Кивулов

 

 

 

 

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

                               

                                   РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/11.01.22

Силозно стопанство авторазтоварище, кантар в з-ще с.Остров Травопост I-ви етап

ПН 54386.511.45 в з-ще с.Остров

„Колендро“ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019

№2/24.02.22

Външно електрозахранване с кабел HH 1kV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

ПИ 54020.501.616, УПИ IX, кв.172, ул.“Панорамна“ №4-6, гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България АД

„Пешев“ ЕООД

№3/28.04.2021

№3/12.04.22

КПИИ „Складове за прикачна селскостопанска техника

ПИ 70723.393.63 в местност “Дърварски път“ с.Селановци, общ. Оряхово

„Агрогеомет-М“ ЕООД

„ЕММИ-КОНСУЛТ“ООД

№2/28.04.2021

№4/26.04.22

„Игрална зала за хазартни игри“

ПИ 70723.501.2207,

УПИ XXIII – 2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

„ДИ СИ ВИ“ Комерс“

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№15/26.10.2021

№5/15.06.22

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI-772 в кв.22

Емил Иванов Маринов

„АИК Консулт“ ЕООД

№7/12.04.2022

№6/27.06.22

Зърнобаза

ПИ 54020.59.457 по КККР на гр. Оряхово

„Агромет 2003“ ООД

„ГРАФИТИ“ ООД

№7/20.03.2007 г.

№7/28.06.22

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност „Каиша“

Гр.Оряхово

„АЯ-Дени“ ЕООД

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№16/30.11.2022 г.

№8/19.07.22

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Община Оряхово

„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ООД

№6/01.09.2020г.

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация-2022

РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2022г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/22.02.2022

Общ.Оряхово

„Реконструкция и разрешение на спортна зала по борба“

54020.503.667 от КК в УПИ I, кв.33 по ПУП на гр.Оряхово

№1/15.01.2016

№2/24.02.2022

ЧЕЗ разпределение България

Външно електрозахранване с кабели на 1 KV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

54020.501.616, УПИ IX, кв. 172, ул.“Панорамна“ № 4-6 гр.Оряхово

№3/28.04.2021

№3/12.04.2022

Агрогеомет-М ЕООД

Складове за прикачна селскостопанска техника

70723.393.63 местност, „Дърварски път“ с.Селановци общ.Оряхово

№2/28.04.2021

№4/17.05.2022

„ДИ СИ ВИ Комерс“ООД

„Игрална зала за хазартни игри“

70723.501.2207, УПИ XXIII-2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

№15/26,10,2021

№5/08.06.2022

„Община Оряхово“

КИИП“Основен ремонт на сграда за кметство в с. Галово

УПИ XV-432, кв.18 по плана на с.Галово, общ.Оряхово

№11/03.08.2021 г.

№6/15.06.2022

Емил Иванов Маринов

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI- 772 в кв. 22

№7/12.04.2022 г.

 

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

№16/28.06.2022

Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW с местонахождение УПИ VI-1361, кв.263, ул.Виктор Юго“ №28

Виолета Вирошова Иванова

ул.Виктор Юго“ №28, с.Селановци, общ.Оряхово

№17/06.07.2022

„Лятна кухня“ (допълващо застрояване)

Александър Илиев Алеков

Ул. „Асен Златаров“ №8

С.Селановци, общ. Оряхово

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022