Удостоверения за въвеждане в експлоатация обновен регистър на 29.11.2023 г.

   РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2023г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/10.01.2023 г.

Общ.Оряхово

„Изпълнение на проект мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда: Административна сграда в град Оряхово, ул. Андрей Чапразов №5 в град Оряхово

идентификатор 54020.503.662, парц. I, в кв.31 по плана на гр.Оряхово

№15/27.11.2015

№2/28.11.2023г.

Община Оряхово

Изграждане на лодкостоянка

54020.502.1462 и 54020.502.1486, обединени в п.и. с проектен идентификатор 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово, урегулиран в УПИ XII в кв. 16 от плана на гр. Оряхово, в регулация на гр.Оряхово

№18/16.08.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Съобщение-УТ

Съобщение-УТ

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

                               РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/10.02.2023г.

СУ “Христо Ботев“

УПИ I, кв.23 по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр. Оряхово, ул.“Коста Лучев“ №23

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№6/06.02.2023г.

№2/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№5/06.02.2023г.

№3/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“-салон

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№4/06.02.2023г.

№4/16.03.2023г.

„Кабелно захранване 20 kV иБКТП 63 kVA , 20/0.4kV”

Имот №370009, м-ст „Старо село“ по КВС на с. Селановци, п.и. 70723.370.11 и 70723.370.10 по КККР и имот № 081017, м-ст „Греда“ по КВС на с.Селановци,общ. Оряхово

„Винарска изба Ахинора“ ЕООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№3/15.02.2011 г.

№5/07.04.2023г.

Административно делова сграда

ПИ № 54020.502.827 ул.“Коста Лулчев“ №20, гр.Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

-

№6/28.04.2023г.

Жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ №2 блок с 26 апартамента

ул. „Иван Вазов“

гр. Оряхово

Сдружение на собствениците

Инвест консултинг ЕООД- гр. Враца

 

№7/28.04.2023г.

Спортна база – с. Селановци

ПИ 70723.501.1798 с. Селановци- община Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№8/28.04.2023г.

Народно читалище „Самообразование 1894 г.“ ул.“Сергей Румянцев“ №11

ул.“Сергей Румянцев“ №11 с.Селановци

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№9/14.07.2023 г.

Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост

ПИ 54386.511.45 по КККР, местност „Край село“ в землище Остров, Община Оряхово

„Колендро“ ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019 г.

№10/01.09.2023 г.

„Офис-сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№20/15.09.2014 г.

№11/01.09.2023 г.

Подобект: „Трафопост тип БКТП БМ-01 – 160 KVA-20/0.4 KV и Външно Ел. захранване – кабелни линии HH и 20 KV

За Обект: „Офис сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, 54020.504.1956; 54020.414.1, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№25/01.11.2023 г.

№12/27.11.2023 г.

Строеж: „Изграждане на лодкостоянка“

УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№18/16.08.2022 г.

 

2023г. рег. допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

2

Зап.№РД-08-9/28.04.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Автосервиз“ в имот 501.244 УПИ VІІ-244 в квартал 322 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Любен Каравелов“ №34

Денислав Тошинов Стоянов

3

Заповед №РД-08-11/19.05.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.31; УПИ VІІІ в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Долни Вадин.

с.Долни Вадин

ул.” Младен Павлов“ №7

Община Оряхово

4

Зап.№РД-08-13/07.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1301 и имот пл.№70723.501.1302; УПИ ХVІ; ХVІІ; ХVІІІ и ХІХ в квартал 372 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“ №34

Малина Неделкова Симеонова

5

Зап.№РД-08-14/15.06.2023г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница“ в имот №54386.14.20 по ККиКР на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца.

с.Остров

 

Сдружение Добри алтернативи

Гр.София

6

Зап.№РД-08-17/20.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№54386.501.353 и имот пл.№54386.501.354; УПИ Х и ХІ в квартал 98 по Регулационен план на с.Остров.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев

7

Заповед №РД-08-20/04.07.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1061; УПИ І в квартал 98 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Радецки“ №40

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-21/05.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Пристройка към магазин“ в имот №70723.501.2208 УПИ ХІ в квартал 61 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №72-74

Десислав Ивков Руняшки

9

Зап.№РД-08-24/21.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за изграждане на подземен ел.кабел, свързващ новопроектиран трафопост в УПИ ІІ-191 в кв.33 със стоманорешетъчен стълб в с.Долни Вадин общ.Оряхово обл.Враца

с.Долни Вадин ул.”Паисий Хилендарски“ №3

„ПАРК-АБ“ ЕООД

10

Заповед №РД-08-27/08.08.2023 г. На За Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.541; УПИ ХІ в квартал 12 по Застроително регулационен план на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Леденика“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-31/15.08.2023 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1106; УПИ ХІ в квартал 57 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Витоша“ №7

Маргарита Николова Ангелова

12

Зап.№РД-08-37/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1561 и имот пл.№70723.501.1562; УПИ VІІ; VІІІ и ІХ в квартал 266 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №11

Анета Симеонова Глухарева

Малина Симеонова Киколова

13

Зап.№РД-08-38/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.604 и имот пл.№70723.501.605; УПИ VІІ и VІІІ в квартал 342 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“

Румяна Кръстева Иванова

14

Зап.№РД-08-44/21.11.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в имот с идн.№54020.501.1517 УПИ І в квартал №174 на гр.Оряхово обл.Враца

гр.Оряхово

ул.”Сергей Румянцв“№110

„БИЛТ ФОР Ю“ООД

 

2023г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2023 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-11-2/05.01.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1942, урегулиран в УПИ І-1942 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ V-1940 „за производствена складова дейност“  в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

2

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборени сгради в имот №54386.501.504 /УПИ/ ХІ „За стопанска дейност“ в квартал 40 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Димитър Благоев”

Хидком АД

3

Зап.№РД-08-3/01.02.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.51 имот №70723.501.52 и имот №70723.501.53, урегулиран в УПИ ІІ-51; ІІІ-52 и ХХІV-53 в кв.320 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Захари Стоянов

Петър Борисов Кръстев

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборена паянтова жил. сграда и отразяване на нова жил.сграда с №501.55.1 в имот №501.55 /УПИ/ ІV в квартал 27 по ЗРП на   с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.”Росица”№4

Венко Василев Брайнов

5

Зап.№РД-08-12/06.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за разделяща на имот №22321.501.31, УПИ VІІІ в кв.18 на с.Долни Вадин на два нови имота с №22321.501.31, УПИ VІІІ и №22321.501.339, УПИ ІХ в кв.18 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.Младен Павлов №7

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-19/19.06.2023г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП - ПЗ за имот №54386.14.20 по КККР на с.Остров.

с.Остров

„Сдружение добри алтернативи

7

Зап.№РД-08-19А/22.06.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.244, УПИ VІІ-244 в кв.322 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Любен Каравелов

Денислав Тошинов Стоянов

8

Зап.№РД-08-26/07.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.141 и №501.142, съгласно приложена регулация в квартал 18 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Любен Каравелов”№1

Георги Костадинов Ангелов

9

Зап.№РД-08-28/08.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.464, урегулиран в УПИ І-464 и имот №54020.501.467, урегулиран в УПИ ІІ -467 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Юрий Гагарин №28

Таня Захариева Томова

10

Зап.№РД-08-29/11.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.1301 УПИ ХVІ-1301 и №501.1302 УПИ ХVІІІ-1302, съгласно приложена регулация в квартал 372 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода”

Малина Недялкова Стоянова

11

Зап.№РД-08-33/15.08.2023г. на За Кмета на Общ.Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ и допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обособяване на два нови имота с №501.541 УПИ ХІ-541 и №501.542 УПИ ХІХ-542, съгласно приложена регулация в квартал 12 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин ул.”Леденика ”

Община Оряхово

12

Зап.№РД-08-32/15.08.2023г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.268 и имот №54386.501.273 в УПИ І-268,273 в кв.126 на с.Остров.

с.Остров ул.Райко Даскалов№3

Марий Иванов Славчев

13

Зап.№РД-08-34/05.09.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП /ПРЗ/ в частта му за делба на имот №70723.501.625, на два нови УПИ VІІ-625 и ІХ-625 в кв.337 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев№15

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на едноетажна масивна жилищна сграда с №501.947.1 в имот №501.947 на три отделни самостоятелни жилищни сгради с нови кад.№501.947.7; 501.947.8 и 501.947.9 в /УПИ/ ІІ-947 в квартал 59 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Христо Ботев”№31

Тихомир Конст. Маринов; Пенка Цветкова Кръстева

15

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.269 /УПИ/ ІІ-269 в квартал 126 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Братя Миладинови”№2

Тошко Георгиев Даков

16

Зап.№РД-08-41/14.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП- План схема на техническата инфраструктура за кабелна линия СрН 20kv за външно ел.захранване на фотоволтаична ел.централа в имот №501.191 УПИ ІІ-191 в кв.33 на с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.Хан Аспарух

„Парк АБ“ ЕООД

17

Зап.№РД-08-43/20.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1561 и имот №70723.501.1562, УПИ VІІІ-1561 и ІХ-1562 в кв.266 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Анета Симеонова Глухарева

18

Зап.№РД-08-45/22.11.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Допълвана и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез разделяне на имот №70723.501.625, УПИ VІІ и ІХ в кв.337 на два нови имота с №70723.501.625 и №70723.501.2224.

с.Селановци ул.Ангел Кънчев №31

Зарко Рашков Илиев; Киро Рашков Илиев

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023