2023г. рег. допускания

Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

 

2023г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2023 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-11-2/05.01.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.504.1942, урегулиран в УПИ І-1942 в кв.157 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І-1941 „за производствена складова дейност и общ.обслужване“ и УПИ V-1940 „за производствена складова дейност“  в кв.157 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов №99

„Нортуест Транс“ ЕООД

2

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборени сгради в имот №54386.501.504 /УПИ/ ХІ „За стопанска дейност“ в квартал 40 по ЗРП на с.Остров.

с.Остров ул.”Димитър Благоев”

Хидком АД

3

Зап.№РД-08-3/01.02.2023г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.51 имот №70723.501.52 и имот №70723.501.53, урегулиран в УПИ ІІ-51; ІІІ-52 и ХХІV-53 в кв.320 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Захари Стоянов

Петър Борисов Кръстев

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на съборена паянтова жил. сграда и отразяване на нова жил.сграда с №501.55.1 в имот №501.55 /УПИ/ ІV в квартал 27 по ЗРП на   с.Долни Вадин.

с.Долни Вадин ул.”Росица”№4

Венко Василев Брайнов

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/11.01.22

Силозно стопанство авторазтоварище, кантар в з-ще с.Остров Травопост I-ви етап

ПН 54386.511.45 в з-ще с.Остров

„Колендро“ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019

№2/24.02.22

Външно електрозахранване с кабел HH 1kV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

ПИ 54020.501.616, УПИ IX, кв.172, ул.“Панорамна“ №4-6, гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България АД

„Пешев“ ЕООД

№3/28.04.2021

№3/12.04.22

КПИИ „Складове за прикачна селскостопанска техника

ПИ 70723.393.63 в местност “Дърварски път“ с.Селановци, общ. Оряхово

„Агрогеомет-М“ ЕООД

„ЕММИ-КОНСУЛТ“ООД

№2/28.04.2021

№4/26.04.22

„Игрална зала за хазартни игри“

ПИ 70723.501.2207,

УПИ XXIII – 2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

„ДИ СИ ВИ“ Комерс“

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№15/26.10.2021

№5/15.06.22

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI-772 в кв.22

Емил Иванов Маринов

„АИК Консулт“ ЕООД

№7/12.04.2022

№6/27.06.22

Зърнобаза

ПИ 54020.59.457 по КККР на гр. Оряхово

„Агромет 2003“ ООД

„ГРАФИТИ“ ООД

№7/20.03.2007 г.

№7/28.06.22

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност „Каиша“

Гр.Оряхово

„АЯ-Дени“ ЕООД

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№16/30.11.2022 г.

№8/19.07.22

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Община Оряхово

„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ООД

№6/01.09.2020г.

№9/02.08.22

Преустройство на съществуваща сграда в зала за хазартни игри

ПИ 54020.501.2448

Ангел Цветомиров Маринова

„ГРАФИТИ“ ООД

№4/15.02.2022г.

№10/02.08.22

Склад за временно съхранение на селскотопанска продукция

ПИ 54020.504.1965

„АГРОТЕХРЕМ“ ООД

ЕТ“Лони Георгиев“

№4/05.05.22

№11/13.10.2022 г.

Трафопост инсталация за предвор. Третиране на смесено битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събиране зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Местност „Марков байр“

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№6/01.09.22

№12/04.11.2022 г.

Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда

ПИ 70723.501.182 по плана на с. Селановци

Росен Жеков Добрев

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№12/03.08.21

№13/19.11.2022 г.

Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сграда-Проект: Административна сграда в гр. Оряхово

ПИ 54020.503.662

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№15/27.11.15

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

№16/28.06.2022

Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW с местонахождение УПИ VI-1361, кв.263, ул.Виктор Юго“ №28

Виолета Вирошова Иванова

ул.Виктор Юго“ №28, с.Селановци, общ.Оряхово

№17/06.07.2022

„Лятна кухня“ (допълващо застрояване)

Александър Илиев Алеков

Ул. „Асен Златаров“ №8

С.Селановци, общ. Оряхово

№18/16.08.2022

Изграждане на лодкостоянка

Община Оряхово

УПИ XII в кв.16 от плана на грряхово

№19/22.08.2022

 

 

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 100KWP ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.704.49, по плана на с.

Лесковец, община Оряхово

№20/30.08.2022

Фотоволтаична ел. инсталация на ел. енергия с мощност 29,7 KW

Радослав Владимиров Владимиров

70723.501.1630 по плана на с.Селановци

№21/13.09.2022

Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на електрическа енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ООД

70723.501.688, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№22/19.09.2022

Инсталация за производство на ел.енергия към съществуваща сграда 30 KW

Георги Любомиров Николов

70723.501.56, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№23/03.10.2022

Инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 MW

„АСЕТ КОНТРОЛ“ ООД

70723.501.1238, по плана на с.Селановци

№24/04.10.2022

Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 120 kWp"

Петьо Симеонов Борисов

70723.385.440, по плана на с. Селановци

№25/01.11.2022

Трафопост тип БКТП БМ-01-160 KVA-20/0.4 KV и външно ел.захранване- кабелни линии НН и 20 KV”

РОСАГРО“ ООД

54020.504.1946;54020.504.1956 и 54020.414.1 по плана на гр. Оряхово

№26/16.11.2022

КПИИ „Хале за селскостопанска техника“

Николай Любенов Димитров

ПИ 501.1100, УПИ ПИ 100, кв.364 по плана на с.Селановци, община Оряхово

№27/29.11.2022

„Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 29,7 kWp

Сандра Николова Топалска с учредено право на строеж на „СЕЛФОТ“ ООД с управител Олег Веселинов Модов

Идентификатор 70723.501.1604, ул „Първи Май“ №32 в с.Селановци, общ. Оряхово

№28/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Христо Смирненски“

Община Оряхово

Идентификатор 54020.501.1650 от КК на гр.Оряхово, ул. „Хр. Смирненски“

№29/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Капитан Петко Войвода“

Община Оряхово

Идентификатор 70723.501.9131 по плана на с.Селановци, Община Оряхово

№30/13.12.2022

Фотоволтаична центарала фериботен комплекс

„Фериботен комплекс“ АД

Идентификатор 54020.502.2439

 

2022г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

2

Зап.№РД-11-17/21.01.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с иден.№54020.501.285 по КК на гр.Оряхово в квартал №230 на гр.Оряхово с промяна предназначение и образуването на три нови УПИ в кв.230

гр.Оряхово

ул.”Христо Смирненски“№102

Асен Щерев Бошнаков

3

Зап.№РД-08-6/17.02.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин за хранителни стоки“ в имот с иден.№54020.502.772 по КК на гр.Оряхово УПИ ХVІ в квартал №22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Коста Лулчев“№27

Емил Иванов Маринов

4

Заповед №РД-08-12/21.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№501.536 УПИ І-536 и имот пл.№501.535 УПИ ІІ-535 в квартал 28 по Регулационен план на с. Остров.

с.Остров

ул.”Сергей Румянцев“ №30

Никола Якимов Николов

5

Заповед №РД-08-13/23.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1361 УПИ VІ-1361 и VІІ-1361 в квартал 263 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Виктор Юго“ №28

Виолета Ворошова Иванова

6

Зап.№РД-08-17/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.990 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал №62 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Мак“ №21

Владислав Сергеев Стефанов

7

Зап.№РД-08-18/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.1029 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХІІІ и ХІV в квартал №54 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Ген.Скобелев“ №6

Владислав Сергеев Стефанов

8

Заповед №РД-08-20/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1389 УПИ ІХ-1389 и Х-1389 в квартал 64 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №62

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

9

Заповед №РД-08-21/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.571 УПИ ХХV-571 и ХХVІ-571 в квартал 341 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Капитан Петков Войвода“ №66

Деян Георгиев Георгиев

10

Заповед №РД-08-22/04.05.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1644; имот пл.№501.1645 и имот пл.№501.1646 УПИ ХХІ и ХХІІ в квартал 376 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.” Петко Д.Петков“ №33 №35

Петя Ангелова Илиева

Петра Стефанова Николова

Мирела Николаева Кючукова

Зорница Николаева Лешкова

Иванка Петрова Ниновска

Малина Петрова Кушева

11

Заповед №РД-08-32/17.06.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.142; УПИ ХІ-142 в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Любен Каравелов“ №1

Георги Костадинов Ангелов

Красимир Павлов Ангелов

12

Заповед №РД-08-38/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.1100 УПИ ІІІ-110 и ІV-1100 в квартал 364 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №21

Николай Любенов Димитров

13

Заповед №РД-08-39/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1971 УПИ ІІ в квартал 165 южна промишлена зонагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“ №136

„Ситомарк“ ЕООД

14

Заповед №РД-08-40/18.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.520 УПИ VІІ-520 в квартал 350 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №91

Росен Анатолиев Тошев

15

Заповед №РД-08-43/02.08.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПЗ с обхват имот пл.№501.2222 УПИ ХVІ-2222 в квартал 268 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златарев“ №6

Александър Илиев Алеков

16

Заповед №РД-08-56/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.51 УПИ ІІ-51 и имот пл.№501.52 УПИ ІІІ-52 в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Захари Стоянов“

Петър Борисов Кръстев

Николай Борисов Кръстев

Галина Борисова Кръстева

Юлиана Кирова Маринова

Милена Благоева Младенова

17

Заповед №РД-08-57/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.625 УПИ VІІ-625; VІІІ-625; ІХ-625 и ХХХ-625 в квартал 337 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ангел Кънчев“№31

Зарко Рашков Илиев

Киро Рашков Илиев

18

Заповед №РД-08-58/04.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1942 УПИ І в квартал 157 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“

„Нортуест транс“ ЕООД

19

Заповед №РД-08-59/13.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.503.141 УПИ ХІ; ХІІ и ХІІІ в квартал 2 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Драгоман“

Лена Генчева Ганова;Цветелин Генчев Ганов;Валентина Генчева Милкова; Захарина Владимирова Пенчева и Симеонка Владимирова Илиева

20

Заповед №РД-08-60/21.10.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1332 УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в квартал 307 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №51

Община Оряхово

21

Заповед №РД-08-73/19.12.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.1714 УПИ V и имот №70723.502.2164 УПИ ІV в квартал 379 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Дунав“ ул.“Кап.П.Войвода“

Драгомир Илиев Димитров

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023