ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ-ОТЧЕТ-2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, тел.09171/47-01

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Общински съвет Оряхово на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.34, ал.4 от Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет обявява, че на 19.04.2024г. от 10,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ще се проведе публично обсъждане на Отчета по бюджета на Община Оряхово за 2023 г.

          Материалите /Докладната записка на кмета на общината/ във връзка с публичното общественото обсъждане на Отчета по бюджета на община Оряхово за 2023 г. ще бъдат качени на сайта на община Оряхово на 10 април 2024 г. Същите ще бъдат на разположение и в Общински съвет Оряхово.

          Обявлението да се оповести на сайта на община Оряхово и на информационното табло в общината.

          Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации и медии да вземат участие в публичното общественото обсъждане на Отчета по бюджета на общината за 2023 г.

 

 

10.04.2024 г.                     ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

     Гр.Оряхово                                                  /СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ/

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2023

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане

 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Оряхово, област Враца, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.02.2024 г. /вторник/ от 12.00 часа в заседателната зала на Община Оряхово ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТРЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18,70723.68.21 и 70723.68.113 по КК и КР за землището на с. Селановци, общ. Оряхово

Текстовите и графичните материали на проекта може да видите тук :

 

•           ПPOEKT ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18,70723.68.21 И 70723.68.113 ПО КК И КР ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕЛАНОВЦИ, ОБЩ. ОРЯХОВО

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024