Домашен социален партонаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ е комплекс от социални услуги в общността. Помещава се в сградата на Дневен център за стари хора, с адрес: гр. Оряхово, ул. „Й. Йонов“ №2.

Услугата е създадена през 1991 г. и функционира като общинска дейност до настоящия момент, с капацитет 80 места.

ДСП предоставя социални услуги по домовете на гражданите на територията на град Оряхово и село Селановци.

 

  Основната дейност на ДСП е задоволяване на основните жизнени потребности, чрез предоставяне на услуги в домашна среда с цел подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение и намаляване на риска от зависимост от институционален вид грижи.

Домашен социален патронаж обслужва 80 потребители. Обслужването по доставяне на храна за нашите потребители се осъществява от два екипа. За целта ДСП разполага с автомобил за разнос на храна, регистриран по Закона за храните. Храната включва обяд (супа, основно ястие и десерт, по желание и хляб) всеки делничен ден. За събота храната се доставя в петък.

Домашен социален патронаж предоставя комплекс от услуги в обичайната домашна среда, насочени към задоволяване на ежедневните потребности, социална работа и консултации на потребителите свързани със задоволяване на индивидуалните нужди:
- eжедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена здравословна и питателна храна;
- поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения обитавани от потребителя при заявена необходимост;
- съдействие от социален работник за снабдяване с необходими помощни средства при трайноувреждане или тежко заболяване;
- потребности в свободното време, планиране на културни дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях(посещения на култирни инициативи); Индивидуална работа със социален работник според нуждите и желанията на потребителя и помощ в общуването (хоби, свободно време) осъществяване на социални контакти в дома или извън него съвместно със социален работник на ДСП при заявен необходимост;
- битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия и топлинна енергия , телефон и др. със средства на лицето;
- съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; Рехабилитационни и здравни потребности – социален работник съдейства за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи . Поддържане пряка връзка с личния лекар на потребителя на ДСП за получаване на рецепти от личния лекар , закупуване предписаните лекарства със средства на потребителя и доставяне в дома му. При заявена необходимост от страна на потребителя се проследява кръвно налягане;
- образователни потребности и осигуряване на информация - какви права има потребителя съгласно ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ, ППЗИХУ и други нормативни документи свързани с потребностите на лицето и помощ при подготовка на различни документи за кандидатстване пред институции и други.

Лицата, желаещи да ползват услугите на ДСП, подават следните документи:


1. Заявление (по образец);


2. медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, издадено от личния лекар на лицето (по образец);


3. копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК;


4. документ за самоличност /за справка/.

За ползване на социалната услуга Домашен социален патронаж документите се подават на адрес гр. Оряхово, ул. „Й.Йонов“ №2

 Управител: Гинка Чобанова

Тел. 09171/35-46

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024