ОП-3/2020

Създадена на Понеделник, 01 Юни 2020

№ на поръчката в РОП: 00491-2020-0003: Процедура пряко договаряне с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции:
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на бариера"
Обособена позиция №5 „Доставка и монтаж на автоматичната пароструйка за измиване на сметосъбиращи коли"
Обособена позиция № 6 „Портален кантар"

Решение за откриване на процедура/01.06.2020 г.

Покана с приложения №1/01.06.2020 г.

Покана с приложения №22/01.06.2020 г.

Образци за попълване/01.06.2020 г.

еЕЕДОП/01.06.2020 г.

Доклад и протокол от работата на комисията/09.07.2020 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/09.07.2020 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №4/17.08.2020 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №5/17.08.2020 г.

Договор с приложения/Обособена позиция №6/17.08.2020 .

Обявление за възложена поръчка/17.08.2020 г.

Обявление за приключване на договор/Обособена позиция №5/17.06.2021 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022