ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ 70723.311.3 Решение №124 - 11.00 - 06.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-340/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №124 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот с

идентификатор

Дка.

Кат.

Местност

Съседи

 

1.

 

70723.311.3

14.654

3

Качанска падина

70723.311.2, 70723.311.171,

70723.311.172

2.Началната тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 967.17лв. /деветстотин шестдесет и седем лева и седемнадесет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 96.72лв./деветдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 06.10.2020г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ 70723.311.182 Решение №123 - 09.30 - 06.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-339/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №123 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот с

идентификатор

Дка.

Кат.

Местност

съседи

 

1.

 

70723.311.182

10.159

3

“Старото село“

70723.311.181, 70723.311.149

Началната тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 670.50лв. /шестстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 67.05лв./шестдесет и седем лева и пет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 06.10.2020г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Търг за наем на магазин-оптика

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-255/21.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №114 по протокол №10/25.06.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем насамостоятелен обект с идентификатор 54020.503.701.1.2, с площ 34.49м², АчОС№3230/21.02.2020г.,с предназначение Друг вид самостоятелен обект в сграда, разположен на І-ви етаж в eдноетажна сграда с идентификатор54020.503.701.1, по КК и КР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.” Летнишка ”№2, при начална тръжна цена на месец 179,35лв. (сто седемдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.08.2020г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на 12.08.2020г. от 13.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търг за наем на магазин за вестници

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-256/21.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113по протокол №10/25.06.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем насамостоятелен обект с идентификатор 54020.503.701.1.1, с площ 34.49м², АчОС№3229/21.02.2020г., с предназначение За търговска дейност, разположен на І-ви етаж в eдноетажна сграда с идентификатор54020.503.701.1, по КК и КР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.” Летнишка ”№2, при начална тръжна цена на месец 134.50лв. (сто тридесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.08.2020г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на 12.08.2020г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024