Търг за отдаване на помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия и сокове

 

О Б Я В А

    НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

 

          На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.Оряхово обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Обект Помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия и сокове” с ПП 20 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на НУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово с начална тръжна цена 52,00лв.на месец и срок 3/три/години.                                                    

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа в НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово срещу сумата от 15,00лв., а депозита в размер на двумесечния наем се внася в касата на училището.

         Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит до 16,00 часа на 21.10.2020 г.

         Търгът ще се проведе на 22.10.2020 г. от 13,30 часа в учителската стая на ІІ-ри етаж в НУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово.

        

Допълнителна информация на тел: 09171/23-21, 0894 385033

 

Оглед на обекта - всеки работен ден от 13,00ч. до 14,00ч.

ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот 70723.501.1332, Селановци, ул. Стефан Стамболов №51 - 11.00 - 07.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-343/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №130 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС№3267/15.07.2020г.), с административен адрес с.Селановци, ул.“Стефан Стамболов №51“, представляващ имотс №70723.501.1332, с площ 144.2м², урегулиран в парцела IV-та, “За комплексно обществено обслужване“, кв.307, зона 1, по действащ Подробен Устройствен План на с.Селановци, с административен адрес ул.“Стефан Стамболов №51“, до съседи, както следва: североизток - парцела I-ва “За здравна служба, трафопост и озеленяване“, в кв.307 собственост на Община Оряхово; юг - парцела II-ра “За стопанска дейност“, в кв.307 собственост на “Текон инвест“ АД гр.Велико Търново; запад – ул.Сергей Румянцев, при начална тръжна цена в размер на 1000лв./хиляда лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 06.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 07.10.2020г. от 11,00ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот 54020.502.632, ул. Георги Димитров №49 - 09.30 - 07.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-342/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №137 по Протокол №13 от 18.08.2020г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост /АчОС №3265/08.07.2020г./, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Георги Димитров“№49, представляващ имот с идентификатор 54020.502.632, с площ 138м², с предназначение “Ниско застрояване“, при съседи, както следва: 54020.502.623, 54020.502.1493 и 54020.502.631, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на1300лв./хиляда и триста лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 06.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 07.10.2020г. от 09,30ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ 70723.311.310 Решение №124 - 13.30 - 06.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-341/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №124 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот с

идентификатор

Дка.

Кат.

Местност

Съседи

 

1.

 

70723.311.310

19.183

3

“Старото село“

70723.311.171, 70723.311.169

2.Началната тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 1266.08лв. /хиляда двеста шестдесет и шест лева и осем стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 126.61лв./сто дадесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/,представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 06.10.2020г. от 13,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024