ОБЯВА ТЪРГ ПАРКИНГ - 09.30 - 16.03.2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-49/26.02.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №175 по протокол №19/28.01.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под наем на поземлен имот (АОчС №2673/30.11.2017г.) с идентификатор 54020.502.1452, /по предходен план квартал 16, парцела 7/, с площ 2652м², с предназначение за “паркинг“ по кадастралната карта на гр.Оряхово /одобрена със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК/, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Дунав“ №7, при начална тръжна цена на месец 380.00лв./триста и осемдесет лева/ без ДДС и срок 5/пет/години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.03.2021г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.03.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.03.2021г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.03.2021г. от 09.30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА Продажба имот 54386.33.31, ОСТРОВ - БЛАТОТО - 11.00 - 28.01.2021

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-5/12.01.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №157 по Протокол №17 от26.11.2020г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 54386.33.31 (АчОС№3277/14.09.2020г.), с площ 14002м², с начин на трайно ползване “Изоставено Трайно Насаждение“, категория IV-та, в местността “Блатото“, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Остров, одобрени със Заповед №РД-18-99/14.02.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при съседи:54386.30.110, 54386.33.18, 54386.33.34, 54386.33.32, 54386.33.8, при начална тръжна цена в размер на 5660лв. (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445600 - продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 27.01.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 28.01.2021г. от 11,00ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

 

ОБЯВА Продажба имот 54386.33.34, ОСТРОВ - БЛАТОТО - 09.30 - 28.01.2021

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-6/12.01.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №157 по Протокол №17 от26.11.2020г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 54386.33.34 (АчОС№3278/14.09.2020г.), с площ 30768м², с начин на трайно ползване “Деградирала орна земя“, категория IV-та, в местността “Блатото“, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Остров, одобрени със Заповед №РД-18-99/14.02.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при съседи: 54386.33.18, 54386.33.33, 54386.33.6, 54386.33.32, 54386.33.31, при начална тръжна цена в размер на 13660лв.(тринадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445600 - продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 27.01.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 28.01.2021г. от 09,30ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

 

ОБЯВА ТЪРГ НАЕМ ОФИС КМЕТСТВОТО ЛЕСКОВЕЦ - 09.30 - 10.12.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед РД-11-431/20.11.2020г.на Кмета на община Оряхово и Решение №151 по протокол №15/29.10.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на обособен обект с №43400.704.207.1.1, със ЗП–6.25м²(АпОС №3280/30.09.2020г.), с предназначение за “офис“, на І-ви етаж в двуетажна сграда с №43400.704.207.1, със ЗП – 134.10м², разположена в имот с №43400.704.207. с площ 1004.7м²,урегулиран в парцел XII“За Кметство“ в кв.45, с административен адрес с.Лесковец, ул.”Дружба”№16., при начална тръжна цена на месец от 28лв. /двадесет и осем лева/ без ДДС и срок 5/пет/години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 09.12.2020г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 09.12.2020г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 09.12.2020г.

Търгът ще се проведе на дата 10.12.2020г. от 09.30ч. в общинска галерия “Марин Върбанов на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024