ОБЯВА аренда СЕЛАНОВЦИ 70723.311.182 Решение №123 - 09.30 - 06.10.2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-339/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №123 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Селановци, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот с

идентификатор

Дка.

Кат.

Местност

съседи

 

1.

 

70723.311.182

10.159

3

“Старото село“

70723.311.181, 70723.311.149

Началната тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 670.50лв. /шестстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 67.05лв./шестдесет и седем лева и пет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на05.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 06.10.2020г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Търг за наем на магазин-оптика

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-255/21.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №114 по протокол №10/25.06.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем насамостоятелен обект с идентификатор 54020.503.701.1.2, с площ 34.49м², АчОС№3230/21.02.2020г.,с предназначение Друг вид самостоятелен обект в сграда, разположен на І-ви етаж в eдноетажна сграда с идентификатор54020.503.701.1, по КК и КР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.” Летнишка ”№2, при начална тръжна цена на месец 179,35лв. (сто седемдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.08.2020г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на 12.08.2020г. от 13.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търг за наем на магазин за вестници

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-256/21.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113по протокол №10/25.06.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем насамостоятелен обект с идентификатор 54020.503.701.1.1, с площ 34.49м², АчОС№3229/21.02.2020г., с предназначение За търговска дейност, разположен на І-ви етаж в eдноетажна сграда с идентификатор54020.503.701.1, по КК и КР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.” Летнишка ”№2, при начална тръжна цена на месец 134.50лв. (сто тридесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.08.2020г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на 12.08.2020г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търг за наем на земеделска земя с трайни насаждения орехова гора

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-254/20.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №112 по Протокол №10 от 25.06.2020г. на ОбС-Оряхово,обявява ПЪРВИ публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:отдаване под наем на имоти земеделска земя /орехова гора/,в землището на с.Селановци - общинска частна собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, при начална тръжна цена 30.00лв./тридесет лева/ на декари стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот №

Местност

НТП

Площ в дка

Площ в метри

70723.64.134

Раев Дол

Овощни градини

237.911

237911

70723.290.574

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

6.686

6686

70723.290.577

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

26.491

26491

70723.290.606

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

65.777

65777

70723.290.607

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

83.900

83900

70723.290.16

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

34.892

34892

 

 

Общо:

455.657

455657

Началната тръжна цена е 30,00лв. /тридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 13669.71лв. /тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация се закупува до 17.00ч. на 11.08.2020г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в галерия “Марин Върбанов“, гр.Оряхово ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 12.08.2020г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023