16.05.2016 г.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на Общински паркинг за товарни МПС с площ от 8372кв.м. на ул.”Дунав”№7 в гр.Оряхово, кв.16, парцела VІІ-ма, по плана на гр.Оряхово, съгласно АОС №510/29.05.2007г. при начална тръжна цена на месец от 1200.00лв. /хиляда и двеста лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е: Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с обща площ от 2100м², съгласно действащия ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП - 18м² и начална тръжна цена 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 46,5м². за разполагане на преместваем обект за кафе - аперитив по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж и административен адрес: гр.Оряхово, ул.”Кирил и Методий” №2, АОС №554/25.02.2008г., при начална тръжна цена на месец от 172.00лв. /сто седемдесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.

05.05.2016 г.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на метален павилион за склад и търговска дейност с нехранителни стоки със ЗП -95,5м², находящ се в УПИ с пл.№502.880, парцел I-ви ”За павилион”, в кв.18, с обща площ 266м² по действащия ПУП на гр.Оряхово, АОС№58/12.01.2000г., при начална тръжна цена на месец от 134.00лв. /сто тридесет и четири лева/ и срок 10/десет/години

Предмет на търга е:  Oтдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:
Имот №   Местност        землище            дка
000038    Леденика         с.Горни Вадин    21.922
000134    Раев Дол          с.Селановци     237.869
000574    Старите лозя   с.Селановци         6.685
000577    Старите лозя   с.Селановци       26.487
000606    Неверов дол    с.Селановци       65.766
000607    Неверов дол    с.Селановци       83.886
290016    Неверов дол    с.Селановци       34.886
ОБЩО ДЕКАРИ:            477.501
Имотите са с обща площ от 477.501дка.
Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Предмет на търга е: продажба, с цел добив на материал на едноетажни полумасивни сгради ”Фурна” и ”пристройка”, с кад.№501.76.1 и кад.№501.76.2, съответно със ЗП-248.0м² и ЗП-15.0м², находящи се в дворно място - УПИ с кад.№501.76, парцела І-76, с отреждане ”за фурна”, кв.51 по действащия ПУП на с.Галово, АчОС №188/15.12.2003г., вписан №61, том ІІ, дв. вх. рег.№ 624/07.03.2007г., парт.№291, при начална тръжна цена в размер на 2000лв./две хиляди лева/.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, с площ 40м² и прилежащ терен с площ 70м² или обща площ 110м², в общински имот с отреждане ”Градина”, в УПИ кв.352, с обща площ 7440м² по ЗРП на с.Селановци, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 118.00/сто и осемнадесет/лева и срок 10/десет/години.

отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

Имот №

Местност

землище

дка

000038

Леденика

с.Горни Вадин

21.922

000134

Раев Дол

с.Селановци

237.869

000574

Старите лозя

с.Селановци

6.685

000577

Старите лозя

с.Селановци

26.487

000606

Неверов дол

с.Селановци

65.766

000607

Неверов дол

с.Селановци

83.886

290016

Неверов дол

с.Селановци

34.886

ОБЩО ДЕКАРИ:

 

 

477.501

Имотите са с обща площ от 477.501дка.

Началната тръжна цена е 50,00лв. /петдесет лева/ на декар на година или общо за всички имоти тръжната цена на година е в размер на 23875,05лв. / двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

04.05.2016 г.

Предмет на търга е: Лек автомобил ”Мерцедес Е220”, рег.№ ВР0055АМ, рама №WDB2100041A091436, двигател № 60491200010451, цвят – бял, описан в Свидетелство за регистрация № 005572673, при начална тръжна цена в размер на 880лв. /осемстотин и осемдесет лева/;

Предмет на търга е: Лек автомобил ”Опел Астра” рег. № ВР6174ВВ, рама №  W0L000059N5299662, двигател № C14SE19764671, цвят – бордо металик, описан в Свидетелство за регистрация № 003751090, собственик Кметство Долни Вадин, при начална тръжна цена в размер на 620лв. /шестстотин и двадесет лева/;

 Предмет на търга е: Лек автомобил ”Опел Астра” рег. № ВР5333ВА, рама №  W0L000056V5020374, двигател № X16XEL20723997, цвят – бял, описан в Свидетелство за регистрация № 003063416, собственик Кметство Селановци, при начална тръжна цена в размер на 780лв. /седемстотин и осемдесет лева/;

Предмет на търга е: Лек автомобил ”Фолксваген Пасат” рег. № 465Н716, рама №WVWZZZ3AZRE1564624, двигател № БЕЗ НОМЕР, цвят – бял, описан в Разрешение за временно движение № 000008851, собственик Кметство Лесковец, при начална тръжна цена в размер на 350лв. /триста и петдесет лева/;

Лек автомобил ”Мерцедес Е220”, рег.№ ВР0055АМ, рама №WDB2100041A091436, двигател № 60491200010451, цвят – бял, описан в Свидетелство за регистрация № 005572673, при начална тръжна цена в размер на 880лв. /осемстотин и осемдесет лева/;

08.04.2016 г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на място №1 /за търговска дейност/ за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, с обща площ 21м², в общински терен с отреждане ”За озеленяване”, УПИ - парцел ХV, кв.1, по ЗРП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 73.50лв. /седемдесет и три лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №2 с ПП 25м² при начална тръжна цена на месец от 32.50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

 

Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №3 с ПП 25м² при начална тръжна цена на месец от 32.50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №4 с ПП 25м² при начална тръжна цена на месец от 32.50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

 

Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №5 с ПП 25м² при начална тръжна цена на месец от 32.50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/, в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №6 с ПП 25м² при начална тръжна цена на месец от 32.50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/ години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024