24.06.2016 г.

Предмет на търга еОтдаване под наем на помещение №1, с площ 25 м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374,/бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение №2, с площ 25 м², находящо се в източната страна на административна масивна сграда за нежилищни нужди с кадастрален №502.2374.1, със ЗП – 102м² разположена в имот с кадастрален №502.2374,/бивше СБА/ в „Парк Изток“, който не е урегулиран в строителна граница по действащия ПУП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 32,50лв./тридесет и два лева и петдесет стотинки/ и срок 10/десет/години.

31.05.2016г.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:
Имот №    Местност    землище    дка
000038    Леденика    с.Горни Вадин       21.922
000134    Раев Дол    с.Селановци         237.869
000574    Старите лозя    с.Селановци      6.685
000577    Старите лозя    с.Селановци    26.487
000606    Неверов дол    с.Селановци     65.766
000607    Неверов дол    с.Селановци     83.886
290016    Неверов дол    с.Селановци     34.886
ОБЩО ДЕКАРИ:                                    477.501


Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от недвижим имот - общинска частна собственост представляващ помещение №2 с ПП -70м²., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /склад/ - стоманобетонна конструкция със ЗП-387м², с вход от ул.”Сливнишка”, УПИ с пл.№503.166 в кв.4А, с обща площ от 4120м²., съгласно ПУП на гр.Оряхово и АОС №482/23.03.2007г., вписан №179, т.ІІ, парт. № 291/28.03.2007г., при начална тръжна цена на месец от 140/сто и четиридесет/лева и срок 10 /десет/ години.

 

 

Предмет на търга е: отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищата на с.Горни Вадин и на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

Имот №

Местност

землище

дка

000038

Леденика

с.Горни Вадин

21.922

000134

Раев Дол

с.Селановци

237.869

000574

Старите лозя

с.Селановци

6.685

000577

Старите лозя

с.Селановци

26.487

000606

Неверов дол

с.Селановци

65.766

000607

Неверов дол

с.Селановци

83.886

290016

Неверов дол

с.Селановци

34.886

ОБЩО ДЕКАРИ:

 

 

477.501

Имотите са с обща площ от 477.501дка.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024