30.06.2017г

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-272/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №261 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-270/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №274 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 60/шестдесет/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

30.06.2017

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-271/29.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №278 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40/четиридесет/лева годишно и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 524,14дка, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, съгласно Приложение №1 по Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, както следва:

 

28.04.2017г

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.5, със застроена площ 148.43м², акт за общинска собственост №2469/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№ 1781/12.07.2016г., Акт №150, том.5, при начална тръжна цена в размер на 15560лв. /петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, обособен самостоятелен обект “за склад“, с идентификатор 54020.503.166.3.6, със застроена площ 66.66м², АчОС №2470/06.07.2016г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№1782/12.07.2016г., Акт №151, том.5, при начална тръжна цена в размер на 6940лв. /шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/. Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

28.04.2017

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 3844м² за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел VІІІ, кв.103, пл.№93 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

 

 

Предмет на търга е: отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения /орехова гора/, в землищeто на с.Селановци, за срок 10 /десет/ години, както следва:

 

 

Имот №

Местност

НТП.

Площ дка

000134

Раев Дол

Овощни градини

237.869

000574

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

6.685

000577

Старите лозя

Изоставени трайни насаждения

26.487

000606

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

65.766

000607

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

83.886

290016

Неверов дол

Изоставени трайни насаждения

34.886

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024