Отдаване под аренда на имоти земеделска земя в с. Лесковец

                                                        

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-314/21.07.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №279 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 137.572дка, в землището на с.Лесковец, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя – 40лв./четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Отдаване под аренда на имоти земеделска земя

                                                   

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-313/21.07.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №277 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 142.113дка, в землището на с.Галово, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 48/четиридесет и осем/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

30.06.2017г.

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-274/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №277 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 142.113дка, в землището на с.Галово, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 48/четиридесет и осем/ лева и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-273/30.06.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №279 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е: Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 137.572дка, в землището на с.Лесковец, за срок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя – 40лв./четиридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024