ОБЯВА ТЕРЕН СЕЛАНОВЦИ №1 - 09.30 - 31.10.2017

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-442/12.10.2017г. на Кмета на община Оряхово и Решение №299 по протокол №36/27.07.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен петно №1 с площ 26м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за търговска дейност/ съгласно одобрена схема, в имот №501.2174, урегулиран в парцел І-ви, с площ 420м² и парцел ІІ-ри, с площ от 16697м², в кв.290, по действащ ПУП на с.Селановци, при начална тръжна цена на месец 39.00лв./тридесет и девет лева/ и срок от 10/десет/ години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 30.10.2017г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 30.10.2017г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 30.10.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 31.10.2017г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА ПОМЕЩЕНИЕ СЕЛАНОВЦИ - 26.10.2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-431/09.10.2017г. на Кмета на община Оряхово и Решение №697 по протокол №71/30.04.2015г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на помещение /стая №20/, с ПП -12.6м² /с предназначение ”за офис”, находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда, със кад.№501.1030.1 – кметство със ЗП – 821,50м², находяща се в УПИ №501.1030, парцел VІ-ти, в кв.261, с обща площ 2338,60м², по действащия ПУП на с.Селановци, съгласно скица №74/05.10.2017г. и АОчС №671/04.04.2008г., с административен адрес с.Селановци, ул.”Сергей Румянцев” №24, при начална тръжна цена на месец от 63лв. /шестдесет и три лева/ и срок 10/десет/ години. Началната тръжна цена може да бъде платена на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:444100 - наем на имущество.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:447000, както и да внесат депозит в размер на двумесечния наем платим до 17.00ч. на 25.10.2017г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Търгът ще се проведе на 26.10.2017г. от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ОБЯВА АРЕНДА СЕЛАНОВСКО БЛАТО Р и Н 2017 - 27.09.2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-377/11.09.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на имоти земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 524,14дка, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, съгласно Приложение №1 по Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово, както следва:

 

Приложение №1

Към Решение №260 по Протокол №31 от 27.04.2017г. на ОбС-Оряхово.

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ  "БЛАТО" –  обработваема земя

№ по ред

Имот

Местност

НТП

Площ

Кат.

АОС №

1

001032

лъката

Нива

0.4

IV

1751

2

001038

лъката

Нива

2.3

IV

1752

3

001045

лъката

Нива

8

IV

1753

4

002067

лъката

Нива

0.502

IV

1762

5

002072

лъката

Нива

2.7

IV

1799

6

002088

лъката

Нива

0.9

IV

1763

7

002100

лъката

Нива

0.302

IV

1764

8

003054

мокиевото

Нива

1.5

IV

1765

9

003169

мокиевото

Нива

3.1

IV

1774

10

004089

мензилски път

Нива

0.207

IV

1779

11

007016

Бърза нака

Нива

6.225

IV

1781

12

008004

Беглика

Нива

1.5

IV

1782

13

008009

Беглика

Нива

4.301

IV

1783

14

008022

Беглика

Нива

3

IV

1784

15

009004

Беглика

Нива

3

IV

1785

16

011008

Беглика

Нива

3.388

VI

1787

17

013012

Беглика

Нива

3.499

VI

1788

18

015009

Гола бара

Нива

4

III

1790

19

015014

Гола бара

Нива

10.5

IV

1791

20

015058

Гола бара

Нива

2.5

IV

1796

21

015077

Гола бара

Нива

1

IV

1798

22

016001

Кочумина

Нива

2.029

IV

1800

23

017024

Кочумина

Нива

1.901

IV

1806

24

018024

лаков гред

Нива

5

IV

1813

25

019020

Манова падина

Нива

1.41

IV

1816

26

019029

Манова падина

Нива

1.33

IV

1817

27

019032

Манова падина

Нива

1.996

IV

1818

28

019043

Манова падина

Нива

3.401

IV

1819

29

019045

Манова падина

Нива

4.811

IV

1820

30

019055

Манова падина

Нива

2.714

IV

1821

31

019058

Манова падина

Нива

0.7

IV

1822

32

019059

Манова падина

Нива

0.67

IV

1823

33

020003

топалови кошари

Нива

6.5

IV

1824

34

020021

топалови кошари

Нива

4

IV

1825

35

021010

Чивиджийски гред

Нива

6

IV

1828

36

021021

Чивиджийски гред

Нива

1.33

IV

1829

37

021023

Чивиджийски гред

Нива

3

IV

1830

38

022003

Околчица

Нива

2.25

IV

1833

39

022017

Околчица

Нива

1

IV

1834

40

022048

Околчица

Нива

3.55

IV

1835

41

023003

Околчица

Нива

3.45

IV

1836

42

023020

Околчица

Нива

1.7

IV

1837

43

023031

Околчица

Нива

1.9

IV

1838

44

023032

Околчица

Нива

1

IV

1839

45

023033

Околчица

Нива

1

IV

1840

46

023051

Околчица

Нива

8.3

IV

1841

47

024017

Гръблъов гред

Нива

1.5

IV

1842

48

024030

Гръблъов гред

Нива

0.8

IV

1843

49

024033

Гръблъов гред

Нива

4

IV

1844

50

026014

Чачово гърло

Нива

3.6

IV

1849

51

026005

Чачово гърло

Нива

6.4

IV

1848

52

027032

Качанов гред

Нива

1.5

IV

1850

53

027034

Качанов гред

Нива

0.6

IV

1851

54

027035

Качанов гред

Нива

1

IV

1852

55

027043

Качанов гред

Нива

2.17

IV

1853

56

027063

Качанов гред

Нива

3.9

IV

1854

57

027076

качанов гред

Нива

16

IV

1855

58

027088

Качанов гред

Нива

2

IV

1856

59

027097

Качанов гред

Нива

6

IV

1857

60

031019

Добрешков гред

Нива

2

IV

1864

61

031088

Добрешков гред

Нива

7.9

IV

1872

62

033069

Калугерски гред

Нива

4

IV

1880

63

038005

Славов гред

Нива

1.5

IV

1882

64

038010

Славов гред

Нива

2.5

IV

1883

65

038020

Славов гред

Нива

4.999

IV

1884

66

038053

Славов гред

Нива

22.25

IV

1885

67

038060

Славов гред

Нива

3

IV

1886

68

040002

Славов гред

Нива

1

IV

1887

69

041003

Пробоя

Нива

0.4

IV

1888

70

041010

Пробоя

Нива

0.35

IV

1889

71

041014

Пробоя

Нива

0.6

IV

1890

72

041027

Пробоя

Нива

0.75

IV

1891

73

041029

Пробоя

Нива

0.6

IV

1892

74

042018

Под градините

Нива

1

IV

1894

75

043007

Насипа

Нива

1.001

IV

1895

76

043008

Насипа

Нива

5

IV

1896

77

043021

Насипа

Нива

1

IV

1897

78

044031

Долни градини

Нива

0.3

IV

1900

79

044044

Долни градини

Нива

0.5

IV

1901

80

044063

Долни градини

Нива

0.4

IV

1903

81

044070

Долни градини

Нива

0.2

IV

1904

82

044075

Долни градини

Нива

0.1

IV

1905

83

044085

Долни градини

Нива

0.06

IV

1907

84

044088

Долни градини

Нива

0.2

IV

1908

85

044115

Долни градини

Нива

0.3

IV

1911

86

044154

Долни градини

Нива

1

IV

1914

87

045021

Долни градини

Нива

1.2

IV

1915

88

045024

Долни градини

Нива

0.7

IV

1916

89

046024

Долни градини

Нива

0.795

IV

1917

90

046036

Долни градини

Нива

2.61

IV

1918

91

047015

Долни градини

Нива

3.2

IV

1919

92

047028

Долни градини

Нива

1

IV

1920

93

047045

Долни градини

Нива

0.13

IV

1921

94

047068

Долни градини

Нива

0.4

IV

1922

95

047095

Долни градини

Нива

0.2

IV

1923

96

047116

Долни градини

Нива

0.28

IV

1924

97

047131

Долни градини

Нива

0.31

IV

1925

98

048002

Долни градини

Нива

1

IV

1926

99

048016

Долни градини

Нива

0.2

IV

1927

100

048019

Долни градини

Нива

0.1

IV

1928

101

048071

Долни градини

Нива

0.6

IV

1929

102

048075

Долни градини

Нива

0.6

IV

1930

103

048079

Долни градини

Нива

0.3

IV

1931

104

048081

Долни градини

Нива

0.3

IV

1932

105

048095

Долни градини

Нива

0.3

IV

1933

106

049001

Горни градини

Нива

3.2

IV

1934

107

049012

Горни градини

Нива

0.06

IV

1935

108

049031

Горни градини

Нива

0.25

IV

1936

109

049072

Горни градини

Нива

0.3

IV

1937

110

049118

Горни градини

Нива

0.3

IV

1938

111

050007

Лъката

Нива

1.5

IV

1939

112

050012

Лъката

Нива

3

IV

1940

113

050047

Лъката

Нива

0.35

IV

1941

114

051040

Лъката

Нива

0.1

IV

1942

115

051060

Лъката

Нива

0.2

IV

1943

116

051078

Лъката

Нива

0.3

IV

1944

117

052012

Лъката

Нива

0.8

IV

1946

118

053003

Лъката

Нива

0.8

IV

1949

119

053004

Лъката

Нива

1.5

IV

1950

120

053005

Лъката

Нива

2

IV

1951

121

053017

Лъката

Нива

1.8

IV

1952

122

053022

Лъката

Нива

0.6

IV

1953

123

053030

Лъката

Нива

1

IV

1954

124

053036

Лъката

Нива

1.297

IV

1955

125

054022

Лъката

Нива

2.3

IV

1956

126

054023

Лъката

Нива

2

IV

1957

127

054024

Лъката

Нива

1

IV

1958

128

054039

Лъката

Нива

1.131

IV

1959

129

054040

Лъката

Нива

1.731

IV

1960

130

055003

Лъката

Нива

1.1

IV

1961

131

055005

Лъката

Нива

1.5

IV

1962

132

055006

Лъката

Нива

1.1

IV

1963

133

055013

Лъката

Нива

1.2

IV

1965

134

055017

Лъката

Нива

1.1

IV

1966

135

055019

Лъката

Нива

1.5

IV

1967

136

055031

Лъката

Нива

0.5

IV

1968

137

055033

Лъката

Нива

0.699

IV

1969

138

055034

Лъката

Нива

0.5

IV

1970

139

055053

Лъката

Нива

2

IV

1971

140

055056

Лъката

Нива

0.5

IV

1972

142

056019

Лъката

Нива

1

IV

1973

143

056028

Лъката

Нива

0.8

IV

1975

144

056033

Лъката

Нива

1.2

IV

1976

145

057016

Лъката

Нива

2.175

IV

1977

146

057033

Лъката

Нива

1.25

IV

1979

147

057042

Лъката

Нива

1.2

IV

1980

148

057046

Лъката

Нива

0.8

IV

1981

149

057062

Лъката

Нива

4.5

IV

1982

150

057063

Лъката

Нива

4.5

IV

1983

151

058003

Лъката

Нива

0.6

IV

1984

152

058014

Лъката

Нива

2.3

IV

1985

153

058015

Лъката

Нива

2.6

IV

1986

154

058021

Лъката

Нива

0.5

IV

1987

155

058033

Лъката

Нива

0.4

IV

1988

156

058038

Лъката

Нива

3

IV

1989

общо:

326.41

дка

 

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ  "БЛАТО" –  НЕОБРАБОТВАЕМА земя

№ по ред

Имот

Местност

НТП

Площ

Кат.

АОС №

1

001047

лъката

Нива

2.699

VI

1754

2

002001

лъката

Нива

0.35

IV

1755

3

002020

лъката

Нива

1.6

VI

1756

4

002021

лъката

Нива

1.6

VI

1757

5

002023

лъката

Нива

1.1

IV

1758

6

002037

лъката

Нива

1.028

IV

1759

7

002054

лъката

Нива

0.6

IV

1760

8

003066

мокиевото

Нива

1.3

IV

1766

9

003069

мокиевото

Нива

1.5

IV

1767

10

003098

мокиевото

Нива

0.7

VI

1768

11

003107

мокиевото

Нива

0.5

IV

1769

12

003110

мокиевото

Нива

0.4

IV

1770

13

003120

мокиевото

Нива

0.5

IV

1771

14

003140

мокиевото

Нива

1.9

IV

1772

15

003150

мокиевото

Нива

1.8

IV

1773

16

004011

мензилски път

Нива

2.499

IV

1775

17

004017

мензилски път

Нива

2

VI

1776

18

004021

мензилски път

Нива

1.5

VI

1777

19

004066

мензилски път

Нива

11.85

IV

1778

20

005012

келешов гред

Нива

0.3

VI

1780

21

015002

Гола Бара

Нива

0.5

IV

1789

22

015030

Гола Бара

Нива

1

IV

1792

23

015039

Гола Бара

Нива

1.6

IV

1793

24

015047

Гола Бара

Нива

2

IV

1795

25

015049

Гола Бара

Нива

14.499

IV

1794

26

015066

Гола Бара

Нива

3

IV

1797

27

016017

Кочумина

Нива

2.1

IV

1801

28

016020

Кочумина

Нива

4.002

IV

1802

29

017005

Кочумина

Нива

0.305

IV

1803

30

017008

Кочумина

Нива

0.205

IV

1804

31

017031

Кочумина

Нива

4.008

IV

1807

32

017032

Кочумина

Нива

3.593

IV

1808

33

017033

Кочумина

Нива

3.1

IV

1809

34

017034

Кочумина

Нива

4

IV

1810

35

018006

Лаков гред

Нива

9.15

IV

1811

36

018016

Лаков гред

Нива

1.5

IV

1812

37

018035

Лаков гред

Нива

2.2

IV

1814

38

019016

Манова падина

Нива

8.666

IV

1815

39

021003

чивиджийски гред

Нива

2

IV

1826

40

021007

чивиджийски гред

Нива

3.905

IV

1827

41

021033

чивиджийски гред

Нива

1

IV

1831

42

021035

чивиджийски гред

Нива

0.498

IV

1832

43

024044

Гръбльов гред

Нива

1.2

IV

1845

44

024056

Гръбльов гред

Нива

3.2

IV

1846

45

028046

добрешков гред

Нива

3

IV

1858

46

028047

добрешков гред

Нива

4.999

IV

1859

47

028056

добрешков гред

Нива

1.302

IV

1860

48

030029

добрешков гред

Нива

0.99

IV

1861

49

030032

добрешков гред

Нива

0.6

IV

1862

50

031014

добрешков гред

Нива

1.5

IV

1863

51

031030

добрешков гред

Нива

1

IV

1865

52

031031

добрешков гред

Нива

2.002

IV

1866

53

031033

добрешков гред

Нива

3

IV

1867

54

031058

добрешков гред

Нива

6.65

IV

1868

55

031063

добрешков гред

Нива

1.75

IV

1869

56

031066

добрешков гред

Нива

2

IV

1870

57

031078

добрешков гред

Нива

2.5

IV

1871

58

031083

добрешков гред

Нива

1.8

IV

1873

59

031097

добрешков гред

Нива

9.506

IV

1874

60

031105

добрешков гред

Нива

5.67

IV

1875

61

031110

добрешков гред

Нива

11.08

IV

1876

62

033005

Калугерски гред

Нива

8.45

IV

1877

63

033014

Калугерски гред

Нива

1.501

IV

1878

64

033050

Калугерски гред

Нива

3.999

IV

1879

65

034013

добрешков гред

Нива

2

IV

1881

66

042008

Под градините

Нива

1.75

IV

1893

67

044011

Долни градини

Нива

1.2

IV

1898

68

044012

Долни градини

Нива

1

IV

1899

69

044057

Долни градини

Нива

0.5

IV

1902

70

044099

Долни градини

Нива

0.2

IV

1909

71

044103

Долни градини

Нива

0.2

IV

1910

72

044137

Долни градини

Нива

0.3

IV

1912

73

044143

Долни градини

Нива

0.2

IV

1913

74

051090

лъката

Нива

0.7

IV

1945

75

052017

лъката

Нива

1.5

IV

1947

76

052023

лъката

Нива

1

IV

1948

77

056025

лъката

Нива

0.599

IV

1974

78

057025

лъката

Нива

0.32

IV

1978

79

Всичко

 

197.725

дка

Начална годишна тръжна цена на декар за обработваемите имоти по Приложение №1 е 40/четиридесет/ лева, а за необработваемите имоти по Приложение №1 е 20/двадесет/лева, коетоза всичките 524,14дка формира една обща начална тръжна цена в размер на 17010,90лв./седемнадесет хиляди и десет лева и деветдесет стотинки/, за една /1/стопанска година, платими с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1701,09лв. /хиляда седемстотин и един лева и девет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.Депозита се внася по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 26.09.2017г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 26.09.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 27.09.2017г. от 09,30ч.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

 

ОБЯВА аренда БЛАТОТО СЕЛАНОВЦИ 2017 годишна програма - 27.09.2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-378/11.09.2017г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №278 по Протокол №32 от 25.05.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, с /НТП/ – ”Нива”, в землището на с.Селановци - “Блатото“, за срок от 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя - 40/четиридесет/лева годишно и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ  "БЛАТО"

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС №

 1.  

004064

мензилски път

ІV

4

2507

 1.  

008011

беглика

ІV

4.5

2510

 1.  

008012

беглика

ІV

6.301          

2508

 1.  

015017

гола бара

ІV

7.2

2504

 1.  

015051

гола бара

ІV

4

2505

 1.  

017046

кочумина

ІV

3.001

2503

 1.  

019044

манова падина

ІV

5.099

1048

 1.  

021030

чивиджийски гред

ІV

4

1050

 1.  

022030

околчица

ІV

5

2502

 1.  

023007

околчица

ІV

5.8

2501

 1.  

028013

добрешков гред

ІV

2.699

2500

 1.  

028027

добрешков гред

ІV

4

2499

 1.  

028029

добрешков гред

ІV

2.7

2498

 1.  

034028

добрешков гред

ІV

3.4

2495

 1.  

038028

славов гред

ІV

5.5

2494

 1.  

040001

славов гред

ІV

1.499

      2506

 1.  

055012

лъката

ІV

4.9

2493

 1.  

057008

лъката

ІV

2

2492

 1.  

057019

лъката

ІV

5

2491

Общо:

80.599

Началната тръжна цена е 40/четиридесет/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 3223,96лв. /три хиляди двеста двадесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 322,40лв. /триста двадесет и два лева и четиритесет стотинки/,  представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 26.09.2017г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 26.09.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 27.09.2017г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024