ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.502.1061 ул. Ген. Радецки №40 - 09.30 - 16.07.2024

Създадена на Понеделник, 01 Юли 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-258/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №143 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот общинска частна собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 54020.502.1061, с площ от 367 кв.м., представляващ по начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с административен адрес, гр. Оряхово, ул.“Ген. Радецки“ №40, актуван с АчОС №2770/17.04.2018г., вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 599/ 19.04.2018г., акт № 96, том II, ведно с построените в него сгради, както следва:

-           самостоятелен обект в сграда (АчОС №2750/22.03.2018г.), вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 438/ 27.03.2018г., акт № 22, том II, имотна партида № 49965, с идентификатор 54020.502.1061.1.1, със ЗП-108.45м², с предназначение “За културна и обществена дейност“, находящ се на първия етаж в масивна сграда №1,

-           самостоятелен обект в сграда (АчОС №2751/22.03.2018г.), вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 439/ 27.03.2018г., акт № 23, том II, имотна партида № 49964, с идентификатор 54020.502.1061.1.2, със ЗП-37.98м², с предназначение “За търговска дейност“, находящ се на първия етаж в масивна сграда №1,

-           сграда с идентификатор 54020.502.1061.3, със ЗП-28.00м², с предназначение “Сграда за търговия“, на един етаж в урбанизираната територия на гр. Оряхово, актувана с АчОС №2772/17.04.2018г., вписан в Службата по вписванията при РС-Оряхово, вх.рег.№ 601/ 19.04.2018г., акт № 98, том II, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на 40900.00лв. (четиридесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 15.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.07.2024г. от 09.30ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024