ОБЯВА АРЕНДА 2024г. ОСТРОВ - 09.30 - 17.07.2024

Създадена на Понеделник, 01 Юли 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-257/01.07.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №137 по Протокол №11 от 30.05.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Остров,с НТП ”Нива”

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на с.Остров, за срок от 10/десет/ стопански години, при начална тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ОСТРОВ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

54386.22.14

БЛАТОТО

Нива

IV

10005

2890

54386.22.15

БЛАТОТО

Нива

IV

9999

2891

54386.29.11

БЛАТОТО

Нива

IV

10403

2892

54386.81.2

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

29463

2894

54386.81.4

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

16591

2895

54386.88.1

ДИСАГИТЕ

Нива

VI

8921

2896

54386.91.12

СОВАТИЩЕ

Нива

IV

13501

2189

54386.95.12

СОВАТА

Нива

IV

6000

2898

54386.96.1

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

5002

2899

54386.96.19

ЧЕРКЕЗКА ПАДИНА

Нива

VI

21555

2900

 

общо:

131440м²

 

 

131.440дка

 

2.Началната тръжна цена 53.00лв.(петдесет и три лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 6966.32лв. (Шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 696.63лв. /Шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.07.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.07.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 17.07.2024г. от 09.30ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024