ОБЯВА ТЪРГ ТЕРЕН КЕЯ ОСТРОВ 24.06.2024г. - 09.30ч.

Създадена на Вторник, 04 Юни 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-208/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем за сезонно ползване от 01 април до 31 октомври на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, (АОпС№2392/25.03.2016г.), съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:

- петно №4 с ПП 25кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80/осемдесет/ лева без ДДС и срок 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 21.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 21.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 21.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 24.06.2024г. от 09.30ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024