ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ ВЕНДИНГ -54020.503.703 - 11.00 - 25.06.2024

Създадена на Вторник, 04 Юни 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-207/04.06.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №114 по протокол №10/25.04.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на терен част от имот общинска частна собственост(АчОС№2563/28.06.2017г.), с площ 1м², за разполагане на 1 (един) брой (вендинг машина) - преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в имот с идентификатор 54020.503.703, представляващ дворно място за комплексно застрояване, с площ 1180кв.м. по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95 / 09.11.2016г. на Изпълнителен директор па АГКК, с административен адрес: гр. Оряхово, пл. „Дико Илиев“ №3, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 24.06.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 24.06.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 24.06.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 25.06.2024г. от 11.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024