ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.501.76, ул. ЦЕРКОВСКИ № 75 - 09.30ч. - 09.05.2024

Създадена на Петък, 19 Април 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-122/19.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №97по протокол №8/28.03.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №4051/17.07.2023г.), с идентификатор 54020.501.76, с площ 602м², представляващ по начин на трайно ползване “ниско застрояване (до 10м.)“, с административен адрес: гр.Оряхово, ул.“Ц.Церковски“ №75, (Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 119, парцел: XXIV) съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при съседи, както следва: 54020.501.75, 54020.501.77, 54020.501.1615, 54020.501.1602, при начална тръжна цена в размер на 4700лв. (четири хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 08.05.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 08.05.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 08.05.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 09.05.2024г. от 09,30ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024