ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА 54020.501.466, ул. С. Румянцев № 93 - 11.00 - 17.04.2024

Създадена на Понеделник, 01 Април 2024

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-82/01.04.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №67по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово,обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е:Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3371/14.06.2021г.) с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“ №93, представляващ имот с идентификатор 54020.501.466, с площ 1009м², с предназначениена територията “Урбанизирана“, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване“ (10m),съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при граници и съседи:54020.501.282, 54020.501.705, 54020.501.704, 54020.501.703, 54020.501.465 и 54020.501.1603, при начална тръжна цена в размер на7800лв. (седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 16.04.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 16.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.04.2024г.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 17.04.2024г. от 11,00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024