ОБЯВА ТЕРЕН - 11 501.2174 - 11 - 12.06.2023

Създадена на Петък, 26 Май 2023

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-208/25.05.2023г.на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №509 по Протокол №56 от 27.04.2023г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за срок 10(десет)години,представляващ петно №11, с площ 24,3м²за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ (За търговска дейност), съгласно одобрена схема, в имот №501.2174, урегулиран в парцел І-ви, с площ 16697м² и парцел ІІ-ри, с площ 420м², в кв.290, по действащ ПУП на с.Селановци, при начална тръжна цена на месец 36,45лв./тридесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки без ДДС/.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 09.06.2023г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 09.06.2023г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 09.06.2023г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата12.06.2023г. от 11.00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024