ОБЯВА ТЕРЕН ПО ЗАПОВЕД №РД-11-479-12.12.2022 - 11.00 - 03.01.2023(1)

Създадена на Петък, 16 Декември 2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-479/12.12.2022г. на Кмета на община Оряхово и в изпълнение на Решение №429 по протокол №47/27.10.2022г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ заотдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен за сезонно ползване (летен сезон), за срок 10(десет)години, считано от 01.04.2024г., представляващ петна, както следва- петно №1 с площ 26,2м²(за търговска дейност),петно №2 с площ 24м²(за склад и тоалетна), петно №3 с площ 13,9м²(за кафе-аперитив), съгласно одобрена схема, разположени в имот с идентификатор 54020.503.2432 (АОпС №2833/31.10.2018г.), с площ 8809м², съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Бататовец“№2, при обща начална тръжна цена на месец в размер на 110,15лв.(сто и десет лева и петнадесет стотинки без ДДС), дължима само за времето от 01 април до 31 октомври на всяка от календарните години на 10(десет) годишния период.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 30.12.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 30.12.2022г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 30.12.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 03.01.2023г. от 11.00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024