ОБЯВА АРЕНДА СЕЛАНОВЦИ - Решение №369 - Протокол №40 от 30.06.2022г. - 14.00 - 08.08.2021

Създадена на Петък, 22 Юли 2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-267/22.07.2022г.на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №369 по Протокол №40 от 30.06.2022г.на ОбС-Оряхово. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под АРЕНДА на земеделска земя - имоти с обща площ 521.719дка, находящи се в землището на с.Селановци,за срок от5/пет/ стопански години,при начална тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска годинаи стъпка за наддаване в размер на 10%, съгласноРешение №369 по Протокол №40 от 30.06.2022г.на ОбС-Оряхово.

2.Началната тръжна цена 64лв.(шестдесет и четири лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 33390.02лв. (тридесет и три хиляди триста и деветдесет лева и две стотинки), платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3339лв. (три хиляди триста тридесет и девет лева), представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 05.08.2022г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 05.08.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата08.08.2022г. от 14.00ч.

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024