ОБЯВА ТЪРГ НАЕМ СКЛАД - СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 08.02.2022

Създадена на Сряда, 19 Януари 2022

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед РД-11-14/19.01.2022г.на Кмета на община Оряхово и Решение №292 по протокол №31/16.12.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под наем на обособен обект общинска публична собственост (АпОС№3391/09.11.2021г.), с №70723.501.1332.2.2, със застроена площ от 9м², с предназначение за За склад“, разположен в едноетажна масивна сграда с идентификатор №70723.501.1332.2, застроена в общинско дворно място с кад.№70723.501.1332, урегулирано в парцела I-ваЗа здравна служба, трафопост и озеленяване“ в кв.307, по кадастрална основа и Подробен Устройствен План на с.Селановци одобрени със Заповед №2212/29.12.1984г. ОНС гр.Враца, Заповед№154/21.03.2005г. на Кмета на община Оряхово, Заповед№164/12.03.2016г. на Кмета на община Оряхово иЗаповед№РД-08-37/08.07.2020г. на Кмета на община Оряхово,с административен адрес с.Селановци, общ.Оряхово, ул.“Сергей Румянцев“,при начална тръжна цена на месец 45лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 07.02.2022г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 07.02.2022г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 07.02.2022г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 08.02.2022г. от 09.30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024