ОБЯВА ТЕРЕН КМЕТСТВО СЕЛАНОВЦИ №1 - 16.00 - 16.12.2021

Създадена на Сряда, 24 Ноември 2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед№РД-11-450/24.11.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №281 по протокол №29/28.10.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на общински терен частна собственост (АчОС№671/04.04.2008г.) – петно №1 с площ 18м² за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ (за склад), съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, в УПИ VІ-1030, с идентификатор 70723.501.1030, с площ 2454.7м², в кв.261 по ЗРП на с.Селановци, с административен адрес ул.“Сергей Румянцев“ №24, при начална тръжна цена на месец 46.00лв. (четиридесет и шест лева) без ДДС и срок - 10(десет) години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.12.2021г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.12.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 16.12.2021г. от 16,00ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023