ОБЯВА ОРЕХИ - СЕЛАНОВЦИ Решение №112 - 09.30 - 02.11.2021

Създадена на Петък, 15 Октомври 2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-392/15.10.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №112 по Протокол №10 от 25.06.2020г. на ОбС-Оряхово,обявява ПЪРВИ публичен търг с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:отдаване под наем на имоти земеделска земя /орехова гора/,в землището на с.Селановци - общинска частна собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, при начална тръжна цена 30.00лв./тридесет лева/ на декари стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот №

Местност

НТП

Площ в дка

Площ в метри

70723.64.134

Раев Дол

Овощни градини

237.911

237911

70723.290.574

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

6.686

6686

70723.290.577

Старите лозя

Изоставено трайно насаждение

26.491

26491

70723.290.606

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

65.777

65777

70723.290.607

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

83.900

83900

70723.290.16

Неверов дол

Изоставено трайно насаждение

34.892

34892

 

 

Общо:

455.657

455657

Началната тръжна цена е 30,00лв. /тридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 13669.71лв. /тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация се закупува до 17.00ч. на 01.11.2021г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена, платим до 17.00ч. на 01.11.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 01.11.2021г.

Търгът ще се проведе на в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 02.11.2021г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024