ОБЯВА АРЕНДА ОРЯХОВО КРАЛИЦА ЧУКУРЕЯ - Решение №220 - 2021 - 11.00 - 18.06.2021

Създадена на Четвъртък, 27 Май 2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-191/27.05.2021г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №220 по Протокол №22 от 29.04.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на гр.Оряхово, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 50лв. (петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

Имот №

Кат.

Дка.

Местност

Съседи

 

1.

 

54020.57.72

5

33.684

Чукурея

54020.57.277; 54020.102.1502; 54020.57.166; 54020.57.167;

 

2.

 

54020.57.1

5

7.996

“Кралицата“

54020.57.166; 54020.57.2,54020.57.54;

 

3.

 

54020.57.2

5

169.567

“Кралицата“

54020.57.70; 54020.57.166; 54020.102.1502; 54020.102.084; 54020.57.126; 54020.57.54; 54020.57.1

 

 

Общо:

211.247

дка

 

Началната тръжна цена 50лв. (петдесет лева) на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 10562.35лв. /десет хиляди петстотин шестдесет и два лева тридесет и пет стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1056.24лв. /хиляда петдесет и шест лева двадесет и четири стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на17.06.2021г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на17.06.2021г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 18.06.2021г. от 11.00ч.

 

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024