ОБЯВА Продажба имот 54386.33.31, ОСТРОВ - БЛАТОТО - 11.00 - 28.01.2021

Създадена на Вторник, 12 Януари 2021

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-5/12.01.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №157 по Протокол №17 от26.11.2020г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 54386.33.31 (АчОС№3277/14.09.2020г.), с площ 14002м², с начин на трайно ползване “Изоставено Трайно Насаждение“, категория IV-та, в местността “Блатото“, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Остров, одобрени със Заповед №РД-18-99/14.02.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при съседи:54386.30.110, 54386.33.18, 54386.33.34, 54386.33.32, 54386.33.8, при начална тръжна цена в размер на 5660лв. (пет хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445600 - продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 27.01.2021г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 27.01.2021г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 28.01.2021г. от 11,00ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024