ОБЯВА ТЪРГ НАЕМ ОФИС КМЕТСТВОТО ЛЕСКОВЕЦ - 09.30 - 10.12.2020

Създадена на Петък, 20 Ноември 2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед РД-11-431/20.11.2020г.на Кмета на община Оряхово и Решение №151 по протокол №15/29.10.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на обособен обект с №43400.704.207.1.1, със ЗП–6.25м²(АпОС №3280/30.09.2020г.), с предназначение за “офис“, на І-ви етаж в двуетажна сграда с №43400.704.207.1, със ЗП – 134.10м², разположена в имот с №43400.704.207. с площ 1004.7м²,урегулиран в парцел XII“За Кметство“ в кв.45, с административен адрес с.Лесковец, ул.”Дружба”№16., при начална тръжна цена на месец от 28лв. /двадесет и осем лева/ без ДДС и срок 5/пет/години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 09.12.2020г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 09.12.2020г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 09.12.2020г.

Търгът ще се проведе на дата 10.12.2020г. от 09.30ч. в общинска галерия “Марин Върбанов на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024